Kuortaneen liikuntastrategia 2020-2024

Kuortaneen kuntaan vahvistettiin vuoden 2020 loppupuolella oma liikuntastrategia visioimaan lähitulevaisuuden liikuntatoimintaa. Strategiatyö toimi jatkumona v.2017 hyväksyttyyn kuntastrategiaan vuosille 2017-2025 sekä vuonna 2018 laadittuun Kuortaneen kulttuuristrategiaan vuosille 2018-2021.

Liikuntastrategia luettavissa täältä.


Liitteenä oleva Kuortaneen liikunta- ja vapaa-aikakysely 2019 ladattavissa.

Poimintoja asiakirjasta:

Liikuntastrategian tavoitteet ja toimenpiteet lyhyesti:

  1. Monipuolisella yhteistyöllä saadaa parempaa tulosta
  2. Kasvatetaan kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta laajasti
  3. Parannetaan ulkoliikuntamahdollisuuksia monipuolisesti
  4. Kehitetään eri tavoin harrastustoiminnan edellytyksiä kunnassa
  5. Kehitetään liikuntatapahtumia ja -kampanjoita
  6. Parannetaan HYTE-kerrointa

Loppupäätelmä

Kuortaneen liikuntastrategia yrittää katsoa tulevaisuuteen, ja tarjota mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Se pyrkii myös avaamaan perusteita liikunnan sekä terveyttä edistävien toimien merkityksestä niin kunnan talouteen, mutta ennenkaikkea yksittäisen kuntalaisen terveyteen. Lainsäädäntö ja velvoitteet liikunnan kehittämiseksi kunnissa ovat laajentuneet vuosien saatossa, minkä takia rerusseja tulisi enemmänkin lisätä kuin vähentää. Toivon mukaan sote-uudistuksen myötä panostetaan enemmän ennaltaehkäiseviin toimiin ja kuntalaisten terveydentilan kehittämiseen, josta myös palkitaan eri tavoin.

Muutos ja haasteet niin talouden kuin terveyden puolella ovat pakottaneet kaikki toimijat kehittämään omaa toimintaansa. Esimerkiksi vuonna 2020 alkanut koronavirusepidemia pakottaa uudelleenorganisoimaan ja muuttamaan liikunnan toteuttamista, ei se siltikään poista liikunnan positiivista ja laajaa terveysvaikutusta niin kasvulle ja kehitykselle, mutta myös jokapäiväiselle terveydelle. Nykyaikana julkisen toimijan rooli liikuntapalveluiden tuottajana on edelleen tärkeä, mutta haasteena onkin pienien paikkakuntien kuten Kuortaneen kolmannen sektorin toimijoiden väheneminen. Kunnan on edelleen oltava aktiivinen osapuoli, joka itse tarjoaa palveluita, tukee muita osapuolia tarjoamaan palveluita sekä ylläpitää ja kehittää liikuntaolosuhteita.

Tämän strategiatyön myötä kunnan merkitystä liikuntapalveluiden saralla halutaan lisätä, jotta tulevaisuudessakin liikunnan asema säilyy vahvana. Tärkein ja isoin tavoite on kasvattaa kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta eri toimin käsittäen liikkumisen arjessa ja harrastustoiminnassa, painottaen omatoimisen liikkumisen edellytysten parantamista. Ensimmäisenä halutaan lisätä yhteistyötä eri osapuolien kanssa, alkaen riittävästä avoimuudesta sekä tiedonsaannista päätöksenteossa ja päättyen laajaan käytännön yhteistyöhön toteuttajatahojen (mm. kunnan toimialat, seurat, yhdistykset, urheiluopisto, kansalaisopisto). Liikuntapalveluiden tarjontaa ja saavutettavuutta pyritään kohdentamaan monipuolisesti, pyrkien kehittämään liikkumisen rajoitteita ja esteitä, jotta kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus liikkua enemmän. Toimintaa kohdistetaan etenkin vähän liikkuviin, nuoriin 12-18-vuotiaisiin, työikäisiin sekä erityisliikuntaa vaativiin ryhmiin. Palveluiden parantamisen tueksi kunta hakee monipuolisesti avustuksia sekä osallistuu aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Ulkoliikunnan harrastamisen edellytyksiä kehitetään ja luodaan myös uusia mahdollisuuksia. Jo nykyisellään eniten käytetyt liikuntapaikat ovat kävely- ja pyörätiet, joiden tarjonta, toimintakunto sekä turvallisuus ovat tärkeitä. Ulkoilureitistöjä ”herätetään henkiin” yhteistyössä lähikuntien ja yhdistysten kautta. Niiden ylläpitoa kohdennetaan, mutta myös säännöllinen käyttö pitää polut ja reitit paremmassa kunnossa. Ajankohtaisia ulkoliikuntamuotoja kuten ”kuntoportailua”, maastopyöräilyä, skeittailua-ja skuuttailua tullaan kehittämään lähivuosina.

Kuntatoimija tarvitsee rinnalleen vahvoja ja toimivia yhdistyksiä, joiden toimintaedellytyksiä tuetaan eri tavoin, jotta he pystytävät tulevaisuudessakin tarjoamaan kohtuullisen edullisia tai maksuttomia liikuntapalveluitaan kuntalaisille. Liikuntatoimen avustukset ovat tärkeä tuen väline, jota pyritään myös kehittämään lähi vuosina.

Kuortane tunnetaan liikunnasta, jossa on merkittäviä urheilu- ja liikuntapahtumia, jotka ovat samalla tärkeä osa kunnan kulttuuria ja identiteettiä. Niitä halutaan kehittää jatkossakin, ja löytää uusia tapoja motivoida liikkumaan.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen parantaa kuntalaisten terveyttä, mikä toivottavasti näkyy myös positiivisina merkkeinä terveydenhoitomenojen vähentymisenä. Tulevaisuudessa HYTE-kerroin osaltaan tarjoaa kunnalle mahdollisuuden saada valtionosuuden suurempaa lisäosaa myönteisten toimien ja parantatuneiden mittareiden takia.

Toivomme, että liikuntastrategia löytää paikkansa kunnan tulevaisuuden visiossa. Hyvinvointi ja liikunta ovat tärkeitä meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää resurssien kasvattamista ja toiminnan keskittämistä. Suunta on tällä hetkellä hyvä, mutta kehityksen sekä vuoropuhelun eri toimijoiden kanssa on jatkuttava aktiivisesti. Teemme tämän meitä varten.

Lisätietoja saat kunnan liikuntasihteeriltä Liisa Reinolalta, puh. 040-6317 442, email liisa.reinola@edu.kuortane.fi