Liikuntatoimen tuet ja avustukset

Sivistyslautakunta tukee vuosittain kuortanelaisia urheiluseuroja ja -järjestöjä sekä muita liikuntatoimintaa tarjoavia yhteisöjä ja ryhmiä myöntämällä avustusta urheilu- ja liikuntatoimintaan. Avustusmuodot ovat yleis-, toimitila-, koulutus- ja erityisavustus. Alla on kerrottu tarkemmat hakuohjeet.

Avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa kunnan virallisessa ilmoituslehdessä sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. Vuosittain muistetaan myös stipendein ansioituneita urheilijoita sekä valitaan Kunnon Kuntalainen. Keväällä mahdollisesti jakamatta jääneitä avustuksia jaetaan syksyllä.

Avustusten myöntämisessä huomioidaan monipuolisesti eri ikäryhmille tarjottava liikuntatoiminta (alle 18.v, ikäihmiset, perheet, erityisryhmät, koululaisliikunta, harrastekerhot jne.) sekä vähennetään kilpaurheilun painotusta.

Avustukset on haettava määräaikaan mennessä ja hakemusta voi täydentää liitteiden osalta kahden viikon ajan. Avustuksien hakuaika ilmoitetaan avustushaun käynnistyessä.

Avustuksen hakeminen

Avustushakemukset tehdään kirjallisena käyttäen voimassa olevia lomakkeita. Kaikkien avustusten kohdalla hakijan on täytettävä avustuslomake, jota täydennetään esimerkiksi vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen. Kunkin avustuksen kohdalla on tarkemmin eritelty ne liitteet, jotka avustuslomakkeeseen tarvitsee liittää mukaan. Hakijan on esitettävä arvio avustuksen käytöstä mahdollisimman tarkasti.

Tulosta tästä avustuslomake sekä liikuntatoimen liite yleisavustukseen.

Avustusten maksatus ja käytön valvonta

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kunnan sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen, ja avustukset maksetaan hakijan avustushaussa osoittamalle tilille. Normaalisti maksatus tapahtuu kevään avustushaun osalta touko-kesäkuussa sekä syksyn osalta joulukuussa.

Kunta valvoo avustusten käyttöä viranhaltijan, sivistyslautakunnan ja tilintarkastustoimen kautta. Viranomaisella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Liikuntatoimi pyytää tarvittaessa edellisvuoden avustusten saajilta vapaamuotoisen kirjallisen selvityksen tuen käyttämisestä maaliskuun loppuun mennessä (talous, toteutuneet tapahtumat tai hankinnat, mahdolliset haasteet ja tulevaisuuden kehitysnäkyvät toiminnan vakiintumisesta).

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin myöntäjälle. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä sen lisäksi, mitä tässä säännössä on sanottu.

Päätös avustuksesta

Avustusta hakeneille liikuntaseuroille, jaostoille tai järjestöille ilmoitetaan sivistyslautakunnan päätöksestä kirjallisena annettuun osoitteeseen.

Lisätietoja saat vapaa-aikasihteeriltä: Jonna Hakala, p. 0400 139813, jonna.hakala@edu.kuortane.fi


1. Yleisavustus

 • Yleisavustusta voivat hakea kuortanelaiset liikunta- ja urheiluseurat, joiden toiminta on sääntöjen mukaan pääosin liikuntaan tai urheiluun kohdistunutta.
 • Avustusta myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukaan.
 • Yleisavustusta jaettaessa huomioidaan opetusministeriön ohjeen mukaan seurojen taloudellinen tila eli avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
 • Yleisavustusta haetaan avustuslomakkeella, johon tulee liittää mukaan
  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • yhdistyksen voimassa olevat säännöt
 • Näiden liitteiden lisäksi liikunta- ja urheiluseurojen on liitettävä mukaan taulukko, jossa on poimittu talouden tunnusluvut edellisen vuoden tilinpäätöksestä sekä pisteytetty osallistujien, tapahtumien ja koulutettujen henkilöiden määrä.

 

2. Toimitila-avustus:

 • Avustusta voivat hakea kuortanelaiset liikunta- ja urheiluseurat.
 • Avustusta haetaan avustuslomakkeella sekä vapaamuotoisella liitteellä keväisin.
 • Hakemuksesta tulee ilmetä mihin tiloihin avustusta haetaan. Lisäksi tulee selvittää edellisen vuoden osalta tilavuokrakulut.

 

3. Koulutusavustus:

 • Koulutusavustusta voivat hakea kuortanelaiset järjestöt sekä yhdistykset liikunta- ja urheilutoimintaan.
 • Avustusta voi hakea koulutuskuluihin. Avustusta haetaan avustuslomakkeella sekä vapaamuotoisella liitteellä.
 • Koulutusavustusta myönnetään järjestö-, toimitsija-, valmentaja-, ohjaaja- tai tuomarikoulutukseen.

 

4. Erityisavustus

 • Avustusta myönnetään urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämiskuluihin, liikuntavälineisiin tai muuhun matalan kynnyksen harrastustoimintaan.
 • Avustusta voi hakea avustuslomakkeella sekä vapaamuotoisella liitteellä.
 • Avustuksen saajan on pyydettäessä toimitettava avustuksen käytöstä toiminta- ja/tai tiliselvitykset.

 

Liikuntatoimen urheilijastipendit

Urheilijastipendit jaetaan vuosittain voimassa olevan stipendisäännön mukaan. Ehdotukset stipendien saajista tulee esittää sähköisellä lomakkeella. Tarkemmat tiedot, stipendisäännöt ja lomakkeet löydät täältä.

Kunnon Kuntalainen – tunnustus

Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) käynnistämä Kunnon Kuntalaisen valinta suoritetaan vuosittain Kuortaneen sivistyslautakunnan toimesta. Palkitsemisen tavoitteena on edistää kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta sekä terveellisiä elämäntapoja. Kuortaneen kunnan liikuntatoimi on pyytänyt esityksiä Kunnon Kuntalaisista. Kyseisen tunnustuksen voi saada vain kerran, ja kuntalaisen tulee olla esimerkillinen toiminnassa kunto- ja terveysliikunnan sekä fyysisen kulttuurin alueella;

 • toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana.
 • toimimalla aktiivisena talkoolaisena.
 • harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa.
 • toimimalla aktiivisesti vetäjänä lapsille, nuorille tai aikuisille tarkoitetussa liikunnassa.
 • toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi.

Kunnon kuntalainen -arvonimen saaneiden henkilöiden nimet löydät tästä. Vapaamuotoisia esityksiä perusteluineen voi lähettää 17.11.2024 saakka vapaa-aikasihteerille: Jonna Hakala, p. 0400 139813, jonna.hakala@edu.kuortane.fi

 

Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen – tukirahasto

Annu Ridanpää-Taittonen perusti syntymäpäivänään 19.04.2023 tukirahaston lasten ja nuorten liikunnallisten harrastusten tukemista varten. Kerätyt varat lahjoitettiin liikuntatoimelle rahaston hallinnointia ja tuen jakamista varten. Lisätietoja tuen hakemisesta löydät alasivulta Harrastamisen tukirahasto.