Kulttuuritoimen avustukset

Laki kulttuuritoimesta määrittelee kulttuuritoiminnan seuraavasti:

“taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.”

Kuortaneen kunnan kulttuurivastuualueen talousarviossa varataan vuosittain määräraha kulttuuritoiminnan tukemiseen. Sivistyslautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Avustuksen hakeminen

Sivistyslautakunnan avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa kunnan virallisessa ilmoituslehdessä sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. Keväällä mahdollisesti jakamatta jääneitä avustuksia jaetaan syksyllä.

Avustusta haetaan kirjallisesti erillisellä avustuslomakkeella, joita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta, sivistysosastolta ja kunnan nettisivuilta. Hakemukset liitteineen tulee osoittaa sivistyslautakunnalle, os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Tulosta lomake tästä: Kulttuuriavustuksen hakulomake

Hakemuksessa tulee selvittää mm. avustusten käyttötarkoitus ja kustannusarvio sekä muilta tahoilta tulleet tai haettavat avustukset.

Avustuslomakkeeseen on lisäksi liitettävä:

  • edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastuskertomus
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • edellisen vuoden käyttötilitys
  • yhdistyksen voimassa olevat säännöt
  • vapaamuotoinen liite haettavasta avustuksesta

Avustus on haettava määräaikaan mennessä ja hakemusta voi täydentää liitteiden osalta kahden viikon ajan. Avustuksen hakuaika ilmoitetaan avustushaun käynnistyessä.

Jakoperusteet

Avustusta myöntäessä lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen kuortanelaisille. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus kunnan kulttuurielämän ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Myös taiteellista tasoa, uutta luovaa toimintaa sekä kunnan tunnettavuuden lisäämistä painotetaan.

Avustusta myönnetään tiettyyn kohteeseen, esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin, kuten konsertit, teatteriesitykset, koulutus, kurssit, projektit ja produktiot, näyttelytoiminta, julkaisu- ja kartoitustoiminta, kotiseututyö sekä paikallisen kulttuuriympäristön vaaliminen. Avustettavan toiminnan tulee olla aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa, kaikille avointa toimintaa, joka ei koske vain yhdistyksen omaa jäsenistöä.

Mihin avustusta ei myönnetä?

Avustukseen oikeutettuja menoja eivät ole yhdistyksen tai järjestön/työryhmän oma sisäinen toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset, esim. kokouskulut, kahvi-ja ruokailukulut, virkistymismatkat, pikkujoulutilaisuudet tms. Avustusta ei myöskään myönnetä rakennusten tms. kunnostamis- tai remonttikuluihin. Matka-avustusta myönnetään vain, jos henkilö tai ryhmä osallistuu kulttuurikilpailuihin tai kulttuuritilaisuuteen Kuortaneen edustajana. Avustusta ei myönnetä tilaisuuksiin/hankkeisiin, joiden pääasiallinen tai keskeinen tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta tai siihen verrattava toiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen tarkoitukseen. Saadut avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin kuin ne on myönnetty.

Kuka voi hakea?

Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhdistykset sekä myös rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset ja ryhmät sekä yksityiset henkilöt, jotka harjoittavat kulttuuri- ja taidetoimintaa Kuortaneella.

Avustusten maksatus ja käytön valvonta

Myönnetyn avustusten maksatus tapahtuu kunnan sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen, ja avustukset maksetaan hakijan avustushaussa osoittamalle tilille. Normaalisti maksatus tapahtuu kevään avustushaun osalta touko-kesäkuussa sekä syksyn osalta joulukuussa.

Kunta valvoo avustusten käyttöä viranhaltijan, sivistyslautakunnan ja tilintarkastustoimen kautta. Viranomaisella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Kulttuuritoimi pyytää tarvittaessa edellisvuoden avustusten saajilta vapaamuotoisen kirjallisen selvityksen tuen käyttämisestä maaliskuun loppuun mennessä (talous, toteutuneet tapahtumat tai hankinnat). Avustuksen hakijan on pyydettäessä toimitettava avustuksen käytöstä toiminta- ja/tai tiliselvitykset.

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin myöntäjälle. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä sen lisäksi, mitä tässä säännössä on sanottu.

Päätös avustuksesta

Avustusta hakeneille tahoille ilmoitetaan sivistyslautakunnan päätöksestä kirjallisena annettuun osoitteeseen.

Lisätietoa vapaa-aikasihteeriltä: Jonna Hakala, p. 0400 139813, jonna.hakala@edu.kuortane.fi