Kulttuuri avustukset

Laki kulttuuritoimesta määrittelee kulttuuritoiminnan seuraavasti:

“taiteen harjoittamista ja harrastamista,taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.”

Kuortaneen kunnan kulttuurivastuualueen talousarviossa varataan vuosittain määräraha kulttuuritoiminnan tukemiseen.

Sivistyslautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Jakoperusteet

Avustusta myöntäessä lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen kuortanelaisille. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioom hakijan toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus kunnan kulttuurielämän ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Myös taiteellista tasoa,uutta luovaa toimintaa sekä kunnan tunnettavuuden lisäämistä painotetaan.

Avustusta myönnetään tiettyyn kohteeseen,esim.kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin, kuten konsertit,teatteriesitykset,koulutus,kurssit,projektit ja produktiot,näyttelytoiminta julkaisu-ja kartoitustoiminta,kotiseututyö sekä paikallisen kulttuuriympäristön vaaliminen. Avustettavan toiminnan tulee olla aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa,kaikille avointa toimintaa,joka ei koske vain yhdistyksen omaa jäsenistöä.

Mihin avustusta ei myönnetä?

Avustukseen oikeutettuja menoja eivät ole yhdistyksen tai järjestön/työryhmän oma sisäinen toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset,esim.kokouskulut,kahvi-ja ruokailukulut,virkistymismatkat,pikkujoulu tms.tilaisuudet.Avustusta ei myöskään myönnetä rakennusten tms.kunnostamis- tai remonttikuluihin.Matka-avustusta myönnetään vain,jos henkilö tai ryhmä osallistuu kulttuurikilpailuihin tai kulttuuritilaisuuteen Kuortaneen edustajana.Avustusta ei myönnetä tilaisuuksiin /hankkeisiin,joiden pääasiallinen tai keskeinen tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta tai siihen verrattava toiminta.Avustusta ei myöskään myönnetä uskonnolliseen tai polittiseen tarkoitukseen.Saadut avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin kuin ne on myönnetty.

Kuka voi hakea?

Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhdistykset sekä myös rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset ja ryhmät sekä ýksityiset henkilöt jotka harjoittavat kulttuuri-ja taidetoimintaa kuortaneella.

Milloin haetaan?

Avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnan nettisivuilla.Osa avustuksista jaetaan syksyllä.

Miten haetaan?

Avustuksia haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella,joita saa kunnantoimistosta tai kunnan nettisivuilta.Hakemuksessa tulee selvittää mm.avustusten käyttötarkoitus ja kustannusarvio sekä muilta tahoilta tulleet tai haettavat avustukset.Avustuksen hakijan on pyydettäessä toimitettava avustuksen käytöstä toiminta-ja/tai tiliselvitykset.

kulttuuriavustus hakulomake