Vesiensuojelu

Ruoppaukset ja vesikasvillisuuden niitto

Rannan ruoppauksesta tehdään kirjallinen ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään 30 päivää aikaisemmin toimenpiteiden aloittamista. Mikäli ruoppauksesta voi aiheutua vahinkoa ympäristölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle tai ruopattava määrä on yli 500 m3, on ruoppaukseen haettava lupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Ruoppaukset suoritetaan talviaikana  jolloin vesistöhaitat ovat vähäiset ja toiminnasta ei aiheudu haittaa linnustolle tai muulle eläimistölle. Lisätietoja ruoppauksesta, sen suunnittelusta sekä ruoppauslomakkeen (pdf) saat oheisesta linkistä:

Ruoppauslomake ja ohjeet

Ruoppausilmoituksen voi nyt tehdä sähköisesti

Naapurit, kalastusseura sekä vesialueen omistaja Kuortaneen kalastuskunta (Löyänjärvellä Töysän kalastuskunta) tulee kuulla myös kirjallisesti. Kuulemislomakkeita saa kunnasta ja liitteeksi tarvittavat kartat voit tulostaa itse Kuortaneen kunnan paikkatietopalvelimelta.

Ojitukset

Vesilain mukaan muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta etukäteen. Ilmoituksessa on esitettävä muun muassa tiedot perattavista ja kaivettavista uomista ja niiden sijainnista sekä ojituksen vaikutuksista ympäristöön. Vähäiseksi ojitukseksi katsotaan kun ojitusta ei tehdä happamilla sulfaattimailla tai pohjavesialueilla, voidaan pitää seuraavia tapauksia:

· Pienehkön metsäkappaleen ojitus

· Rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekeminen omalle maalle

· Vähäisen peltolohkon ojittaminen

· Peltolohkon täydennysojittaminen

· Peltolohkon salaojitus

Ilmoituslomakkeet sekä yleistä tietoa ojituksesta