Ympäristöluvat

Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaiseen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 1. luvussa säädetään toiminnoista, joilta lupa edellytetään. Ympäristölupa tarvitaan lisäksi toimintoihin, joista saattaa aiheutua tietynlaista vesistön pilaantumista, jätevesien johtamiseen siten, että siitä aiheutuu uoman tai altaan tietynlaista pilaantumista, naapureille kohtuutonta haittaa aiheuttavaan toimintaan ja jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Tyypillisiä Kuortaneella käsiteltäviä ympäristölupia ovat uudet eläinsuojat tai olemassa olevien eläinsuojien laajennukset sekä murskaamot, joiden lomakkeet saat tästä:
Maatalouden ympäristölupalomakkeet
Muut ympäristölupalomakkeet ja -ohjeet