Kuntouttavan varhaiskasvatuksen periaatteita

  • lähdetään liikkeelle lapsen vahvoista puolista: opetellaan tuntemaan lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
  • perusturvallisuuden luomiseksi pyrimme muodostamaan luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen:

-tavoiteena on läheisyyden kokeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne
– annamme lyhyet selkeät ohjeet ja selkeät rajat mitä saa tehdä ja mitä ei
– ilmeet ja eleet ovat viestinnässä tärkeitä
– paljon rohkaisemme, kiitämme ja kannustamme eli annamme
onnistumisen elämyksiä lapsen itsetunnon kasvattamiseksi
hyväksymme jokaisen lapsen sellaisena kuin hän on

  • kaavamainen työskentely (rutiinit) luovat turvallisuutta: lapsi oppii ennakoimaan tulevia tapahtumia, kun päiväjärjestys toistuu jokseenkin samanlaisena.
  • työtahti on hyvin rauhallinen, annamme lapselle aikaa suorittaa tehtävä
  • otamme huomioon väsymyksen tehtävän suorittamisessa, annamme aikaa myös yksinoloon
  • toistamme runsaasti samoja tuttuja leikkejä, harjoituksia ja tehtäviä joihin vähitellen lisätään uusia asioita
  • käytämme hyväksi kaikkia aistikanavia, harjoitamme muistia
  • hyodynnämme tehokkaasti kaikki käytännön tilanteet jokapäiväisessä elämässä: pukeminen, ruokailu, annamme vaihtoehtoja valittavaksi
  • lapsi oppii toiminnan kautta
  • käsitys omasta kehosta on perustana kaikelle muulle oppimiselle: edetään osoittamisen ja nimeämisen kautta hahmottamiseen