Varda -varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:
– nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
– varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
– varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lainmukainen perheen koko
– maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivänmäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestotietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.
Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:
– nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan verkkopalvelussa osoitteessa https://peda.net/kuortane/varhaiskasvatus.

Lisätiedot:
– Rekisteröityjen informointi: https://kuortane.fi/varhaiskasvatus/ ja https://peda.net/kuortane/varhaiskasvatus  (tietosuojaseloste)
– https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda.
– Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
– Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540