Turvallista digiä -hanke: Evijärvi, Kuortane ja Soini alueen digiosaamisen edelläkävijöiksi

Soinin, Kuortaneen ja Evijärven kunnat ovat aloittamassa yhdessä Turvallista digiä -hanketta, joka tähtää näiden kuntien digitalisaation kehittämiseen. Kyseessä on digitaalisen toiminnan kehittämishanke, joka on saanut Valtiovarainministeriöltä rahallista digitalisaatiotukea. Hanketta hallinnoi Soinin kunta, hankkeessa mukana yhteistyössä ovat Evijärvi ja Kuortane. Sofigate Oy toimii hankkeessa yhteistyökumppanina, Järvinet Oy osallistuu myös tiiviisti hankkeeseen. Tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, kuntien toimintatapojen uudistamista ja asiakaslähtöisyyttä.

Turvallista digiä –hankkeen aloituspalaveri pidettiin 14.9. Soinissa. Paikalla olivat projektipäälliköt Tuomo Johansson ja Topi Karjalainen Sofigatelta, Teemu Karhunen Järvinetiltä sekä kaikkien kolmen kunnan edustajat. Aloituspalaverissa käytiin läpi hankkeen projektisuunnitelmaa ja tavoitteita ja hahmoteltiin hankkeelle aikataulua ja suuntaviivoja. Hanke halutaan toteuttaa tarvelähtöisesti ja ensimmäisiä askeleita on kehityskohteiden tunnistaminen. Keskustelua käytiin tiedon ja taustamateriaalin keräämisestä, vastuunjaosta ja sitoutumisesta projektiin.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää mukana olevien digitalisaation astetta ja tietoturvaa uusien tietoturvallisten ratkaisuiden sekä toimintamallien käyttöönoton ja jalkautuksen avulla. Hankkeella tuetaan kuntien toimintatapojen ja prosessien kehittämistä hyödyntäen kansallisia digitaalisia palveluja. Hanke pyrkii saavuttamaan kunnissa riittävän tietotaidon ja digitaalisen ajattelumallin palvelujen kehittämiseen itsenäisesti. Asiakaspalvelun sähköisten prosessien parantaminen on yksi ydintavoitteista. Hankkeen aikana syntyvät tuotokset ja toimintatapamuutokset toteutetaan siten, että ne ovat monistettavissa muissa kunnissa. Hankkeessa mukana olevien kuntien yhteistyö on tärkeässä roolissa; kuntien toimintatapoja pyritään yhtenäistämään ja oppimaan sekä yhdessä että toisiltaan parhaita käytäntöjä.

Turvallista digiä –hankkeen kokonaisbudjetti on 140 000 €. Valtiovarainministeriön rahoitusosuus on 119 000 € ja kuntien omarahoitusosuus 21 000 €. Hankeaika on 01.08.2021-31.12.2022. Hankkeen etenemisestä tullaan raportoimaan säännöllisesti.