Nuorisotoimen avustukset

Sivistyslautakunta tukee vuosittain Kuortaneella toimivia nuorisoalan yhdistyksiä ja järjestöjä sekä muuta nuorisolle suunnattua toimintaa tarjoavia yhteisöjä ja ryhmiä myöntämällä avustusta nuorisotoimintaan.

Sivistyslautakunnan avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa kunnan virallisessa ilmoituslehdessä sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. Keväällä mahdollisesti jakamatta jääneitä avustuksia jaetaan syksyllä.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti erillisellä avustuslomakkeella, joita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta, sivistysosastolta ja kunnan nettisivuilta. Anomukset liitteineen tulee osoittaa sivistyslautakunnalle, os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Tulosta lomake tästä: Nuorisoavustuksen hakulomake

Avustuslomakkeeseen on lisäksi liitettävä:

 • edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastuskertomus
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
 • edellisen vuoden käyttötilitys
 • yhdistyksen voimassa olevat säännöt
 • vapaamuotoinen liite haettavasta avustuksesta

Avustus on haettava määräaikaan mennessä ja hakemusta voi täydentää liitteiden osalta kahden viikon ajan. Avustuksen hakuaika ilmoitetaan avustushaun käynnistyessä.

Nuorisotoimen avustuksen jakoperiaatteet

Avustuksen jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat:

 • Yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
 • Yleisavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.
 • Sivistyslautakunta voi myöntää avustusta myös nuorten vapaille toimintaryhmille. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita.

Vuosiavustuksen jakoperusteina käytetään seuraavia kriteerejä:

 • Avustus myönnetään toimintaan, ei rakenteisiin
 • Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus
 • Tavoitettujen nuorten määrä
 • Avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus
 • Avustuksen suunniteltu käyttötapa
 • Hakijan omatoimisuus
 • Avustuksen saamisen tarve

Avustusten maksatus ja käytön valvonta

Myönnetyn avustusten maksatus tapahtuu kunnan sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen, ja avustukset maksetaan hakijan avustushaussa osoittamalle tilille. Normaalisti maksatus tapahtuu kevään avustushaun osalta touko-kesäkuussa sekä syksyn osalta joulukuussa.

Kunta valvoo avustusten käyttöä viranhaltijan, sivistyslautakunnan ja tilintarkastustoimen kautta. Viranomaisella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Nuorisotoimi pyytää tarvittaessa edellisvuoden avustusten saajilta vapaamuotoisen kirjallisen selvityksen tuen käyttämisestä maaliskuun loppuun mennessä (talous, toteutuneet tapahtumat tai hankinnat, mahdolliset haasteet ja tulevaisuuden kehitysnäkyvät toiminnan vakiintumisesta).

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin myöntäjälle. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä sen lisäksi, mitä tässä säännössä on sanottu.

Päätös avustuksesta

Avustusta hakeneille tahoille ilmoitetaan sivistyslautakunnan päätöksestä kirjallisena annettuun osoitteeseen.

Lisätietoa vapaa-aikasihteeriltä: Jonna Hakala, p. 0400 139813, jonna.hakala@edu.kuortane.fi