Kunnanvaltuuston kokouksen päätökset 16.12.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä 16.12.2022.

§ 71 Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa: Hankkeessa on tärkeää edelleen edetä, joten suunnitteluvaiheeseen (suunnittelukulut noin 580.000 euroa) voidaan kunnan näkökulmasta lähteä mikäli riskin sen kuluista Kuortaneen Uintikeskus Oy:n rahoittamisen kautta kantaa Urheiluopisto tilanteessa jossa valtionavustusta ei myönnettäisi. Toisin sanoen mainitussa tilanteessa suunnittelukulut jäisivät yksin Urheiluopiston kustannettavaksi. Jos valtionavustus myönnetään, kunta ja Urheiluopisto jakavat suunnittelukustannukset yhtiön rahoittamisen osuuksien mukaisesti (kunta 37,5%, Urheiluopisto 62,5%). Päätös uintikeskuksen rakentamisesta tehdään erikseen, suunnittelun valmistuttua ja tiedettäessä urakoinnin kustannukset.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Pasi Honkala esitti, että kunta osallistuu suunnittelukustannuksiin Urheiluopiston ja kunnan rahoitusosuuksien suhteessa vain siinä tapauksessa, jos rakennushanke toteutetaan. Jos rakennushanke ei toteudu, suunnittelukustannuksista vastaa kokonaan Urheiluopisto. Honkalan esitystä ei kannatettu.

Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä, Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merja Liesmäki ja Nora Pesonen osalllistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Varapuheenjohtaja Seppo Palomäki toimi puheenjohtajana ja kunnanjohtaja Teemu Puolijoki pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

§ 72 Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi.

Käsittely: Puheenjohtaja esitti talousarvion 2023ja taloussuunnitelman 2024-2025käsittely-menettelyksi, että ensin kuullaan kunnanjohtajan esittely, sitten ryhmäpuheenvuorot, jonka jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely, niin että mahdolliset esteelliset voivat poistua paikaltaan tarvittavan asian käsittelyn kohdalla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esittämän menettelytavan tämän pykälän käsittelymenettelyksi.

Ryhmäpuheenvuoron pitivät Jukka Rantanen (Keskusta), Rauno Laitila (Kokoo-mus), Seppo Palomäki (Perussuomalaiset) ja Pasi Honkala (Kristillisdemokraatit).

Yleiskeskustelun jälkeen, käytiin yksityiskohtainenkäsittely osissa seuraavasti:
-yleinen osa, sivut 1-10
-käyttötalousosa / kunnanhallitus, sivut 10-13
-käyttötalousosa / sivistyslautakunta; sivistyshallinto, sivut 13–14, perusopetus, sivut 14–15, sivistyslautakunta loppuun 15-18

Anne Haapa-aho esikoulun opettajana poistui paikaltaan yleisön joukkoon perus-opetuksen tulosalueen käsittelyn ajaksi.

-käyttötalousosa / tekninen lautakunta, sivut 18-21
-käyttötalousosa / ympäristölautakunta, sivut 21-23
-tuloslaskelmaosa, sivut 23-25
-investointiosa, sivut 26-27

Investointiosan käsittely aloitettiin Kunnanhallituksen investointien riviltä kolme (SVOP-sijoitus Uintikeskuksen suunnitteluun), jolloin Annu Ridanpää-Taittonen urheiluopiston työntekijänä, Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat paikaltaan ko investointikohdan käsittelyn ajaksi.

Merja Liesmäki ja Nora Pesonen osalllistuivat varajäseninä tämän kohdan käsittelyyn.

Varapuheenjohtaja Seppo Palomäki toimi puheenjohtajana ja kunnanjohtaja Teemu Puolijoki pöytäkirjanpitäjänä tämän investointikohdan käsittelyn ajan.

Investointiosan käsittelyn jatkuessa Rauno Laitila teki esityksen, että investointi-kohtaa ”Katuvalaistus Mäyry-Seinäjoki kunnanraja -25” muutetaan niin, että vuodelta 2025 siirretään 200.000 euroa vuodelle 2024 ja vuodelle 2025 jätetään 200.000 euroa.

Jaakko Peltokangas kannatti Laitilan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska katuvalaistusta koskevasta investointikohdastaoli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, tulee asiasta suorittaa äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä ja äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Laitilan esitystä, vastaavat EI.

Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Investointiosan käsittelyn jälkeen käsiteltiin vielä;
-rahoitusosa, sivu 28.

Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Annu Ridanpää-Taittonen urheiluopison työntekijänä, Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat paikaltaan tämän asia päätöksenteon ajaksi.

Merja Liesmäki ja Nora Pesonen osalllistuivat varajäseninä tämän asian päätöksentekoon.

Varapuheenjohtaja Seppo Palomäki toimi puheenjohtajana ja kunnanjohtaja Teemu Puolijoki pöytäkirjanpitäjänä tämän asian päätöksenteon ajan.

§ 73 Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän purkaminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) päättää Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän purkamisesta 1.1.2023 alkaen
2) hyväksyy purkamissopimusluonnoksen
3) päättää vastaanottaa luovutussopimuksen mukaisen omaisuuserän
4) päättää vastaanottaa kuntayhtymän yksilöidyt velat purkamissopimuksen mukaisesti
5) valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään sopimuksiin tarvittavat tarkennukset edellyttäen; että kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät samansisältöisen päätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 74 Strateginen aluesuunnitelma / suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan suunnitelmaluonnoksen Kuortaneen strategiseksi aluesuunnitelmaksi vuosille 2023 -2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 75 As Oy Kuortaneen Koivuhovi, huoneiston B7 lainaosuus / Määräraha

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää As Oy Kuortaneen Koivuhovin osakkeiden 369-425 lainaosuuden lyhentämiseksi 70.000 euron määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 76 Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuodelle 2022 teknisen lautakunnan esityksen ja sen liitteiden mukaiset määrärahamuutokset talousarvion investointiosaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Eeli Mäki-Mustapää, joidenkin edellä mainittujen investoinikohteiden urakoitsijana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 77 Lisätalousarvio vuodelle 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä edellä esitetyt määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202260