Kunnanhallituksen päätökset 9.1.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 9.1.2023 kokouksessa.

§ 269 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmaksi kunnanhallituksen tulosalueiden osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 270 Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava 2 ehdotuksen hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen teki esityksen, että hanke täytyy keskeyttää. Lampisen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä muutoksella korjattuna seuraavasti:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen edellyttäen, että kaavaselostukseen (liite 2. s. 71 kohta 12) tehdään tarpeelliset päivämääräkorjaukset.

Tauno Lampinen jätti asiaan eriävän mielipiteen. Kirjallisena jätetty eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan.

§ 271 Kuortaneen Maa- ja Vesirakennus Oy:n anomus rakennusajan pidentämiseksi / Valitus rakennusvelvoitteen myöhästymissakosta / Sopimus Kuortaneen kunnan sekä Kuortaneen Maa- ja Vesirakennus Oy:n välillä / Anomus rakentamisajan pidentämisestä /Oikaisuvaatimus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hylätä Kuortaneen Maa- ja Vesirakennus Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen edellä olevassa, asiaa koskevassa esittelytekstissä esille tuotavin perustein.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Alpo Santanen teki esityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Santasen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Esittelijän esitys hyväksyttiin kunnanhallituksen päätökseksi.

§ 272 Korona-ajan poikkeusjärjestelyjen purkaminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä esille tuodun, koronaa koskevan uuden ohjeistuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 273 Valtuutukset Kuortaneen lukion osakkeiden siirtoihin, Op-Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen ja Digisopimuksen tekemiseksi

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että se valtuuttaa;

1) lukion rehtori Juha Virtasen siirtämään Kuortaneen Lukion kuoron säilytyksestä nro 0008918229 Nordean osakkeet 57 kpl Kuortaneen Lukion Stipendirahaston 0008897449 säilytykseen omien osakkeiden siirtona sekä näin lopettamaan Lukion kuoron em säilytys sekä käyttötili,

2) lukion rehtori Juha Virtasen allekirjoittamaan Op-säästämisen ja sijoittamisen sopimus Kuortaneen Osuuspankin kanssa sekä vastaamaan sijoittajaprofiilin kysymyksiin,

3) lukion rehtori Juha Virtasen hoitamaan osakesalkkua ja käymään niillä harkintansa mukaan kauppaa ainoastaan konttorilla ilman erillisiä päätöksiä ja

4) hallintojohtaja Jaana Salon tekemään Digisopimuksen Kuortaneen Osuuspankin kanssa ja nimeää hänet pääkäyttäjäksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 274 Eduskuntavaalit 2023 / vaalilautakunnan nimeäminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä, ja valitsee heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitsee tarpeellisen määrän varajäseniä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi Jouni Uusipaaston puheenjohtajaksi, Maria Vesterin varapuheenjohtajaksi, Tuija Lindahlin, Juhani Mäki-Maunuksen ja Jorma Saarimäen sekä varajäsenet sijaantulojärjestyksessä seuraavasti; 1. Tuomas Mikkola, 2. Virpi Ruismäki, 3. Heikki Immonen, 4. Annukka Salminen, 5. Anita Santanen

§ 275 Eron myöntäminen Eemeli Takaselle kunnallisista luottamustoimista

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se;

1) myöntää Eemeli Takaselle eron valtuuston ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja

2) päättää valita uuden henkilökohtaisen varajäsenen Hannu Santaselle ympäristölautakuntaan.

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun kokoomukselle valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202370