Kunnanhallituksen päätökset 7.2.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 7.2.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§26 TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS / ALVARIN UUSI KOULU
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esittelytekstin ja liitteenä olevat kirjanpidon tulosteet uuden Alvarin alakoulun rakentamisen taloudelliseksi loppuselvitykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§27 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAIKSI OPPIVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä esittelytekstissä olevan lausunnon hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§28 LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2050:N OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan Etelä-Pohjanmaanmaakuntakaava 2050:n laadinnassa huomion kohdistuvan koko maakunnan alueeseen, sen erityispiirteisiin ja ominaisuuksiin sekä maakunnan yhteisiin kehittämis tavoitteisiin. Kuortaneen kunta pitää tätä tärkeänä lähtökohtana. Maakuntaa tulee kehittää kokonaisuutena ja yhdenvertaisesti eri osa-alueidenkannalta.

Osalllistumis- ja arviointisuunnitelmassa nostetaan myös esille selkeimmän tiheän asumisen vyöhykkeen kulkevan Kyrönjoen ja Lapuanjoen pääuomien varsilla muodostaen taajamaketjun Kauhajoki–Kurikka–Ilmajoki–Seinäjoki–Lapua–Kauhava -akselille. Tällä vyöhykkeellä todetaan asuvan n. 90 000 henkilöä ja sijaitsevan noin 70% maakunnan yritystyöpaikoista. Laajimman kaupunkimaisen asumisen ja eri toiminnoiltaan sekoittuneen yhdyskuntarakenteen keskittymän todetaan olevan Seinäjoella, jossa vuonna 2021 asui noin 65 000 asukasta.

Kuortaneen kunta haluaa tuoda esille ja muistuttaa, että mainitun tiheimmän asumisen vyöhykkeen ja maakuntakeskuksen ohella maakuntakaavanvalmistelussa tulee tasavertaisesti tuoda esille myös maakunnan muita alueita, esimerkiksi maakunnan itäistä osaa. Tämä edistää mainittua huomion kohdistamista koko maakuntaan ja sen tosiasiallista yhdenvertaista kehittämistä. Esimerkiksi Itäinen Etelä-Pohjanmaa kaipaa myös huomion kiinnittämistä.

Eräs oleellinen kehittämisen kohde Kuusiokuntien alueella ovat tieliikenneyhteydet, joista Kuortaneen kannalta esimerkiksi Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä -yhteyden kehittäminen on tärkeässä roolissa. Välille ollaankin laatimassa yhteysväliselvitystä ja tähän kytkeytyen Seinäjoki-Ähtäri -välin pääsuuntaselvitystä. Pääsuuntaselvityksessä selvitetään muun ohella valtatie 18:n vaihtoehtoistalinjausta Kuortaneen kautta. Kuortaneen kunta pitää pääsuuntaselvitystä hyvin tärkeänä, kytkeytyen maakuntakaava 2050:n valmisteluun. Selvityksessä tulee ennakkoluulottomasti tarkastella Kuortaneen linjausvaihtoehtoa muun muassa taloudellisuuden, ekologisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta esimerkiksi raskaan liikenteen ja hälytysajoneuvoliikenteen kannalta. Nykyinen, melko mutkainen Kouran kylän kautta kulkeva linjaus kulkee kolmen radanylityksen kautta, nopeusrajoituksen pudotessa välillä 60 kilometriin tunnissa. Kuortaneen kunta tuo esille, että Kuortaneen kautta on olemassa jo valmis tieyhteys, jossa ei radanylitysten poistamiseen tai linjan suoristamiseen tarvita uuden tien rakentamista. Tällä on merkitystä esimerkiksi rakentamiskustannusten kannalta.

Toinen erityisen tärkeä tiestön kehittämiskohde Kuortaneen kunnan kannalta on Kuortaneen Ruonan ja Alajärven Kurejoen välinen maantie 711, jonka merkitys esimerkiksi alueen elinkeinoelämälle on tärkeä ja jolla liikkuu paljon muun muassa raskasta liikennettä. Tie on osa lyhintä reittiä Etelä-Suomesta Kurun kautta kohti pohjoista. Maantielle tiesuunnitelman laatimiseen on saatu eduskunnan niin sanottua joululahjarahaa eduskunnan jakovarana, mitä kunnan kannalta pidetään hyvin myönteisenä asiana. Tielle on tärkeää toteuttaa laadukas tiesuunnitelma ja päästä sen jälkeen etenemään tien parantamistoimiin. Kuortaneen kunta näkee tärkeäksi, että myös kyseisen tieyhteyden merkitys huomioidaan selkeästi maakuntakaavan valmistelussa.

Kaikkiaan on huomioitava hyvä saavutettavuus ja kulku maakuntaan ja maakunnasta myös muita väyliä pitkin kuin maakuntakeskuksen kautta kulkien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§29 KUORTANEEN KUNNAN KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN KOULUMAJAN LAINOILLE ANTAMIEN TAKAUSTEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN VUOKRATALOILLE
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, se päättää seuraavaa:

Esittelytekstissä esille tuotujen Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan lainojen siirtyessä sulautumisessa Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille, siirtyvät Kuortaneen kunnan takaukset Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§30 KEHITTÄMISHANKKEISIIN LIITTYVIEN TILAPÄISLAINOJEN MYÖNTÄMINEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä esittelytekstissä kuvatun väliaikaisrahoituksen käyttöönoton tilapäislainaa myöntämällä Kuortaneen kunnassa, sisältäen seuraavat ehdot:
1) Lyhytaikaista lainaa voidaan myöntää Kuortaneella toteutettavan yleishyödyllisenhankkeen väliaikaiseen rahoittamiseen.

2) Hakijan on oltava rekisteröity yhdistys ja sen kotipaikka on Kuortane.

3) Lainaa myönnetään vain sellaiselle yhdistykselle, joka on saanut hankkeeseen myönteisen avustuspäätöksen Leaderiltä, ELY:stä tai muusta vastaavasta julkisesta organisaatiosta.

4) Laina myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksen perusteella.

5) Vapaamuotoisen hakemukseen tulee liittää:- rahoittajan päätös rahoituksen myöntämisestä,- yhdistyksen hallituksen päätös väliaikaisrahoituksen hakemisesta Kuortaneenkunnalta,

6) Lainaa voidaan myöntää enintään myönnetyn julkisen tuen määrä.

7) Lainasta laaditaan velkakirja. Vakuutena kunnalle toimii myönteinenavustuspäätös.

8) Laina on maksettava takaisin viimeistään välittömästi tuen maksatuksen jälkeen. Lainan viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.

9) Merkittävät muutokset hankkeeseen, kuten hankeajan pidentyminen, vaativat hyväksymisen myös kunnalta.

10) Kunnanhallitus voi myöntää väliaikaisrahoitusta valtuuston hyväksymienperiaatteiden mukaan.

11) Lainaa voidaan nostaa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§31 VALTUUSTOALOITE KIUSAAMISTA, RASISMIA JA EPÄASIALLISTA KIELENKÄYTTÖÄ VASTAAN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä valtuutettu Abdallan laatiman valtuustoaloitteen tiedoksi ja
2) antaa valtuustoaloitteen sivistystoimen ja elinkeinotoimen tulosalueille valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§32 VALTUUSTOALOITE TÄYSSÄHKÖAUTON HANKKIMISESTA LEASING-SOPIMUKSELLA JA TYÖSUHDEPYÖRÄEDUN KÄYTTÖÖN OTTAMISESTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän laatiman valtuustoaloitteen tiedoksi ja
2) antaa valtuustoaloitteen kunnan tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§33 VALTUUSTOALOITE MOPOSUORASTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä nuorisovaltuuston laatiman valtuustoaloitteen tiedoksi ja
2) antaa valtuustoaloitteen kunnan teknisen- ja nuorisotoimen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§34 KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN YRITYSTILOJEN JA KUORTANEEN KUNNAN VÄLINEN ISÄNNÖINTIPALVELUSOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen ja Kuortaneen kunnan väliseksi isännöintipalvelusopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§35 ELINKEINOVASTAAVAN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä valinnassa noudatetun koeajan päättymisen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§36 VIRANOMAISEN SUOSITTELEMA NS. OMAEHTOINEN KARANTEENI / PALKANMAKSU KORONAPANDEMIATILANTEESSA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että;
1) työntekijälle/viranhaltijalle maksetaan omaehtoisen karanteenin osalta korkeintaan viiden päivän osalta palkkaa
2) kunnanjohtaja voi tarkentaa linjausta viranomaisohjeistusten, esim. mahdollisten KT:n linjausten mukaisesti

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§37 MAANOSTOT VAIHTOMAIKSI VIERTEENTIEN ALUEELTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kokousen esityslista: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221817