Kunnanhallituksen päätökset 7.11.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 7.11.2022 kokouksesta.

§ 208 Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) aloittaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 luonnoksen käsittelyn
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 209 Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2023
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää ilmoittaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 8,36.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
– vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
– muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
– voimalaitosten veroprosentti 3,10
– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä ja
– yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 210 Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän purkaminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto
1) päättää Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän purkamisesta
2) hyväksyy liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen
3) hyväksyy alustavan kuntayhtymän purkautumislaskelman
4) valtuuttaa kunnanhallitukseen tekemään sopimuksiin tarvittavat tarkennukset.

Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
Koska neuvottelutulosta ei asian osalta ole saavutettu, kunnanhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun.

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 211 Ateriapalvelujen in-house -yhtiön perustaminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

 1. Päättää perustaa myöhemmin nimettävän yhtiön perustamissopimusluonnoksen ja yhtiöjärjestysluonnoksen mukaisesti.
 2. Hyväksyy SVOP-sijoituksen SVOP-sopimusluonnoksen mukaisesti ja myöntää vuoden 2022 talousarvion investointiosaan SVOP-sijoitusta vastaavan määrärahan.
 3. Hyväksyy osakassopimusluonnoksen.
 4. Päättää myydä ateriapalveluliiketoiminnan ja siihen liittyvän irtaimen omaisuuden perustettavalle yhtiölle liiketoimintakauppakirjan ja sen liitteiden ja ehtojen mukaisesti siten, että liikkeen luovutuksen ajankohta on 1.1.2023.
 5. Hyväksyy ateriapalveluissa työskentelevän henkilöstön
  siirtymisen yhtiön palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 §:ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen entisin palvelussuhteen ehdoin erikseen laadittavan henkilöstön siirtosopimusluonnoksen mukaisesti.
 6. Myöntää yhtiölle liiketoimintakaupan kauppahintaa vastaavan lainan velkakauppakirjaluonnoksen mukaisesti sekä hyväksyy panttaussopimusluonnoksen.
 7. Vuokraa yhtiölle kunnan omistamat keittiötoimintaan tarkoitetut toimitilat vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.
 8. Oikeuttaa kunnanhallituksen taikka kunnanjohtajan hyväksymään ateriapalveluhenkilöstön siirtosopimuksen, yhtiön perustamiseen, liiketoimintakauppaan, osakassopimukseen ja pääomittamiseen sekä vuokraukseen liittyvät lopulliset asiakirjat sekä muut toimenpiteet.
 9. Valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämän hallituksen jäsenen osallistumaan päätöksentekoon ja päättämään muun muassa yhtiön nimestä ja kotipaikasta Kuortaneen kunnan edustajana.
 10. Valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään ja hyväksymään tarvittavia tarkennuksia, lisäyksiä, päivityksiä ja muutoksia yhtiön perustamisessa käytettäviin asiakirjamateriaaleihin. Päivitetyt yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat tuodaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitus tekee esityksensä yhtiön hallitukseen nimettävästä Kuortaneen kunnan edustajasta, joka nimetään yhtiön perustamissopimukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanjohtaja Teemu Puolijoen nimettäväksi Kuortaneen kunnan edustajaksi yhtiön hallitukseen.

§ 212 Lausunto Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä seuraavan lausunnon:

Kuortaneen kunta toteaa vastauksenaan aluehallituksen 10.10.2022 päätökseen §302, että kunta ymmärtää ja jakaa aluehallituksen huolen hyvinvointialueen talouden kestävyydestä, ja pitää siitä näkökulmasta vuokratasoesitystä perusteltuna. Kuitenkin valtaosa kuntia on edellyttänyt 6% tuottotason toteuttamista vuokrissa, mikä vastaa asetuksen sisältöä sekä sen taustamuistion mukaista perustelua. Hyvinvointialue on painottanut eri yhteyksissä kunnille yhdenmukaista ratkaisua, minkä mukaisesti myös Kuusiokuntia tulisi kohdella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 213 Lausunto ympäristöterveydenhuollon järjestämisen uudelleenorganisoinnista / sopimus yhteisestä toimielimestä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) sopimukseksi ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 214 Sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta päivittäminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen päivitetyksi sopimukseksi yhteisestä jätelautakunnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 215 Henkilökunnan ja luottamushenkilöstön muistamissääntö
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen luonnoksen henkilöstön ja luottamushenkilöiden muistamissäännöksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 216 Kunta-alan opetushenkilöstön 0,5 % suuruisen paikallisen erän jakaminen 1.10.2022 lukien
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä kuvatun neuvottelutuloksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 217 Kuntatukihakemus / Viexpo
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Osuuskunta Viexpolle sen esittämän 1.000 euron vuosittaisen kuntatuen alkaen vuodesta 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 218 Uuden teknologian mahdollisuudet -hankkeeseen osallistuminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä esille tuotuun Uuden teknologia mahdollisuudet -hankkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202255