Kunnanhallituksen päätökset 6.5.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 6.5.2024.

§ 76 Lausunto Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavan 2. osan ehdotuksesta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavan 2. osan ehdotuksesta, ettei sillä ole siihen huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 77 Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotuksesta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotuksesta liitteenä olevan lausunnon.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen teki esityksen, että lausunnosta poistetaan seuraava teksi ”Näissä lausunnoissa esille tuodut kunnan kannanotot eri aihepiirejä koskien ovat edelleen voimassa”.
Lampisen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa täydentämän liitteen mukaisen lausunnon.

§ 78 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta liitteenä olevan lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 79 Kaatialan elämyslouhos selvityshanke

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää toteuttaa Kaatialan elämyslouhos selvityshankkeen, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu. Kunnanhallitus valtuuttaa elinkeinovastaavan jättämään rahoitushakemuksen hankkeelle ja tarvittaessa tekemään hakemukseen rahoittajan vaatimat korjaukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 80 Yläkoulun vesikaton muutoskuvaluonnosten hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset luonnospiirustukset yläkoulun uudeksi kattomuodoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 81 Tapahtuma- ja yhteistyökumppanituki Kuortaneen Urheiluopistolle (Opiskelija-golfin MM-kisat)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Urheiluopistolle edellä kuvattuun opiskelijoiden golfin MM-kilpailuihin 2.500 euron avustuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Riikka Varila, Urheiluopistosäätiön hallituksen jäsenenä ja Annu Ridanpää-Taittonen opistosäätiön työntekijänä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 82 Vaalien ulkomainonta vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta pystyttää vaalimainostelineet Keskustien ja kunnan parkkipaikan väliselle alueelle 22.5.2024 aloitettavaa ulkomainontaa varten. Kaikille ehdokkaita asettaneille puolueille jaetaan yksi julistepaikka ehdokaslistojen yhdistelmän järjestyksen mukaan vasemmalta oikealle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 83 Selvitys vuonna 2023 kesken olevista ja vuoden loppuun mennessä jätetyistä aloitteista

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1) päättää merkitä aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedokseen saatetuiksi ja
2) päättää todeta edellä mainituista vuoden 2022 aloitteen 2. ja vuoden 2023 aloitteen 1. loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 84 Kunnan varaedustaja Foodwest Oy:n kokouksiin

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää uuden varajäsenen Foodwest Oy:n kokouksiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Nora Pesosen varaedustajaksi Foodwest Oy:n kokouksiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024183