Kunnanhallituksen päätökset 22.11.2021

Yhteenveto kunnanhallituksen 22.11.2021 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 240 VALTUUSTOSSA 15.11.2021 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 15.11.2021 ovatsyntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä olemuuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 241 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KAAVOITUS- JA RAKENTAMISLAIKSI
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi:

Kunnanhallitus yhtyy Kuntaliiton antamaan lausuntoon ympäristöministeriön luonnoksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, sekäkorostaa erityisesti seuraavaa:

Nykyinen rakennusvalvonta kunnassa toimii voimassa olevan lain puitteissa riittävän hyvin eikä rakennusvalvonnan asiakkailla ole kynnystä lähteä hakemaantarvittavia lupia. Jälkivalvontaan siirtyminen lisää pahimmillaan turhia ristiriita tilanteita. Kaavoitus asettaa nykylainsäädännön mukaisesti riittävästi haasteita niille konsulttipalveluita käyttäville kunnille, joilla ei ole mahdollisuuttaomaan kaavoittajaan. Laaja kaavoitusprosessi selvityksineen kestää usein jopa vuosia. Kaavoitusprosessin keventämistä tulisi kokemusten perusteella edesauttaa. Maakuntakaavojen tuulivoiman sijoittumista ohjaava vaikutus onjärkevää poistaa kokonaan, kuten uudessa lakiehdotuksessa on esitetty.

Rakentamisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja hiilijalanjälkeen on huomioitu nykylainsäädännössä riittävän hyvin eivätkä erilliset laskelmat välttämättä anna lisäarvoa. Maaseutukunnissa rakentamisen hiilijalanjälki on verrattain pieni suurimpien päästölähteiden ollessa maatalous ja (läpikulku)liikenne. Rakennusvalvonnan digitalisoituminen on osassa kunnista jo pitkällä; haasteita on jo nyt ohjelmistojen yhteensopivuudessa ja niiden ylläpitokustannuksissa, jotka voivat olla hyvinkin korkeita. Nyt esitetty kaavoitus- ja rakentamislaki sisältää nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna niin paljon epäkohtia, että sen valmistelu tulisi aloittaa alusta ja laajalla eri ministeriöiden välisellä yhteistyöllä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 242 LAUSUNTO RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa rakennusjärjestysehdotuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus esittää tehtäväksi seuraavat lisäykset tai muutokset:

Rakennusjärjestysehdotuksen kohta 5.1 Rakennuspaikka
Kaavoittamattomalla alueella vesistöön rajoittuvan uuden rakennuspaikan rantaviivan pituus tulee olla vähintään 40 metriä.

Rakennusjärjestysehdotuksen kohta 6.1 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella
Ranta-alueella, jolla on asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, rakentaminen perustuu kaavassa annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. Kaavoittamattoman ranta-alueen uudelle rakennuspaikalle rakentamisen edellytyksenä on poikkeamislupa tai suunnittelutarvepäätös.

Vakituiseen asumiseen tarkoitettu asuinrakennus tulee sijoittaa vähintään 50metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Rakentamisen määrä ranta-alueella

Rantarakennuspaikalla saa olla enintään kaksi yhden huoneiston loma-asuntoa taikahden huoneiston loma-asunto. Lisäksi rakennuspaikalla saa olla enintään kaksirantasaunaa. Varastorakennuksen kerrosala saa olla enintään puolet rakennuspaikalle rakennettujen loma-asuntojen ja saunojen kerrosalasta. Loma-asuntojen ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2. Saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 40 m2.

Rantavyöhykkeellä olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa vain yhdenasuinrakennuksen ja siinä voi olla vain yksi asuinhuoneisto.

Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu rakennusala saa olla enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta.

Asuntoon tai maatilan talouskeskukseen liittyvä rantasauna saa kerrosalaltaan olla enintään 40 m2 ja siihen liittyvä katettu terassi enintään 10 m2.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksen päätökseksi.

§ 243 VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE / VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 – 2024 valmistelutilanteen tiedoksi ja
2) antaa ohjeita niiden jatkovalmistelua varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 244 TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA1.1.-30.9.2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 245 INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELTA 2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
1) merkitä teknisen lautakunnan ja yleishallinnon alaiset investointimuutokset tiedoksi,
2) tehdä talousarvion 2021 investointiosaan teknisen lautakunnan esittämät investointimäärärahamuutokset (317.400 euron vähennys)

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 246 VALTUUSTOALOITE VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISESTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä Kuortaneen kokoomuksen valtuustoryhmän laatiman valtuustoaloitteentiedoksi ja
2) antaa valtuustoaloitteen kunnan yleishallinnon tulosalueelle ja kunnan tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 247 TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUUN / PALVELUTYÖNTEKIJÄ
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää anomuksen mukaisen täyttöluvan tilapalveluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 248 PALKATON VIRKAVAPAA 8.11.2021-30.6.2022/ KALMARI / TÄYTTÖLUPA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnan anoman täyttöluvan kiertävänlaaja-alaisen erityisopettajan viran täyttämiseen 1.12.2021-4.6.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 249 KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAASA-SEINÄJOKI-JYVÄSKYLÄ-LIIKENNEKÄYTÄVÄN KEHITTÄMISRYHMÄÄN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan ja varaedustajan Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä -liikennekäytävän kehittämisryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmään kunnanjohtaja Teemu Puolijoen ja varaedustajaksi Aapo Petäjäniemen.

§ 250 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUORTANEEN ELIITTIKISAT RY:N HALLITUKSEEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Kuortaneen Eliittikisat ry:n hallitukseen nimettävästä jäsenestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Kuortaneen Eliittikisat ry:n hallitukseen nimettäväksiTuomas Ojajärven.

§ 251 TIEDONANTOJA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut kirjeet tiedokseen saatetuksi.

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainituissa pöytäkirjoissa oleviapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 252 YHTEISTYÖSOPIMUS KUNNAN JA TONI KUUSELAN VÄLILLÄ
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen kunnan ja Toni Kuuselan välillä kokouksessa esitetyn mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esityslista: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211800