Kunnanhallituksen päätökset 22.1.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 22.1.2024

§ 12 Kuntastrategian seurantaraportti vuodelta 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan kuntastrategian seurantaraportin vuodelta 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 13 Kuortaneen kuntastrategia 2022 – 2030 / päivitys

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteenä olevan strategialuonnoksen päivitetyksi Kuortaneen kuntastrategiaksi 2022 – 2030
2) lähettää hyväksytyn kuntastrategian lautakunnille tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 14 Lausunto Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, Kuortane ja Seinäjoki)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa Kuortaneen kunnan puolesta lausuntona Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, Kuortane ja Seinäjoki) seuraavaa:
Ympäristövaikutusten arviointiselostus on huolellisesti ja eri näkökulmia huomioon ottaen tehty. Kuortaneen kunnalla ei ole arviointiselostukseen huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Anne Haapa-aho, hallintolain tarkoittaman läheisen ollessa alueen maanomistajana, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Riikka Varila toimi puheenjohtajana tässä asiassa.

§ 15 Lausunto Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosaineistosta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosaineistosta, että tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta olisi tärkeää pyrkiä sellaisiin järjestelyihin, joissa maisemalliset ja toimintaan vaikuttavat muutokset olisivat nykytilanteeseen nähden mahdollisimman vähäiset. Näin ollen sähkönsiirrossa tulisi ensisijaisesti pyrkiä hyödyntämään jo olemassa olevia yhteyksiä ja reittejä.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen esitti, että kunnanhallitus toteaa lausuntonaan valita vaihtoehdoksi ve O, niin että myllyjä ei rakenneta. Lampisen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Tauno Lampinen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Anne Haapa-aho, hallintolain tarkoittaman läheisen ollessa alueen maanomistajana, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Riikka Varila toimi puheenjohtajana tässä asiassa.

§ 16 Kuortaneen kunnan kotouttamisohjelma

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan kotouttamisohjelmaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024153