Kunnanhallituksen päätökset 2.5.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 2.5.2023.

§ 345 Lisämääräraha yleishallinnon tulosalueelle markkinoinnin kehittämiseen vuodelle 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan yleishallinnon tulosalueelle 13.000 euron lisämäärärahan markkinoinnin kehittämiseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 346 Eräiden tonttien / määräalojen myyntihintojen määräaikainen muuttaminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) päättää määräajalle elokuun 2023 loppuun asti oheismateriaalista esille käyvien tonttien ja määräalojen myyntihinnat materiaalista ilmenevän mukaisesti
2) hyväksyy esittelytekstiin sisältyvän rakentamisvelvoitteen ja takaisinmyyntiehdon.

Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa tehdyillä lisäyksillä päätösehdotustaan seuraavasti:
3) samalla ostajalla on mahdollisuus ostaa korkeintaan kaksi (2) tonttia,
4) päättää, että tontilla mahdollisesti kasvavasta puustosta laskutetaan erikseen.

Päätös: Kokouksessa täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 347 Kuortaneen hyvinvointisuunnitelman toteutuminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Kuortaneen hyvinvointisuunnitelman toteutumisraportin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 348Toimenpidepyyntö Hynniläntien parantamiseksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee asian tiedoksi
2) toteaa, että Hynniläntien parantamistarvetta pidetään myös kunnan toimesta edelleen esillä tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä.
3) päättää että kunnanhallituksen päätös lähetetään Ely-keskukselle tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Anne Haapa-aho, Keskustan Mäyryn paikallisyhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Todetaan, että teknisen lautakunnan 25.4.2023 § 27 on virheellinen esteellisyys peruste) Varapuheenjohtaja Riikka Varila toimi puheenjohtajana tämä pykälän käsittelynja päätöksenteon ajan.

§ 349 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. -31.3.2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. -31.3.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 350 Lausunto sopimuksesta elintapaohjauksen toteutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta sopimuksesta elintapaohjauksen toteutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä seuraavaa:
Lähtökohtaisesti lausuttavana oleva sopimusluonnos on hyvin valmisteltu, mutta sitä on vielä hyvä tarkentaa tietyin osin. Ylipäänsä sopimuksessa olisi tärkeää vielä selkeyttää kuka toimija tekee mitäkin elintapaohjaukseen liittyen.
Sopimusluonnoksen kohdassa 7 (Kohdennetun elintapaohjauksen palveluketju) olisi hyvä olla graafinen kaavio, joka selkeyttäisi kohdan sisältöä paremmin. Siinä olisi hyvä tuoda esiin esimerkkejä kunnan muista hyvinvointipalveluista, jotka kohdistuvat elintapa-asioihin. Olisiko esimerkiksi kunnan seurantakäyntien sisältöä mahdollista vielä hieman tarkentaa?
Sopimusluonnoksen kohdassa 6 todetaan kunnalla olevan mahdollista hankkia elintapaohjauksessa tarjottavan palvelunsa myös alihankintana ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kunta voi kuitenkin käyttää sopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamiseen vain hyvinvointialueen hyväksymiä alihankkijoita.Olisikin syytä rakentaa esimerkiksi päivittyvä verkkosivusto, josta kävisi ilmi mitkä ovat hyvinvointialueen hyväksymiä palveluntuottajia.
Sopimusluonnoksessa kohdassa 12 (Sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen) todetaan toiminnan toteutumista ja vaikuttavuutta seurattavan ja että sopimus on tarvittaessa mahdollista saattaa tarkasteltavaksi hyvinvointialueella yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan. Tässä yhteydessä tulisi mainita että sopimusta seurataan ja voidaan tarkastella myös sopimuksen toisessa osapuolessa eli kunnassa. Samoin sopimuksen irtisanomismahdollisuus tulee hyvinvointialueen ohella olla myös kunnalla.
Sopimuksessa olisi tärkeää olla kirjattuna maksimimäärä sen osalta, paljonko hyvinvointialue saa lähettääasiakkaita kuntakohtaisesti elintapaohjaukseen. Tämä maksimimäärä tulee suhteuttaa kunnan toimintaan käytettävissä oleviin resursseihin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
§ 351 Osallistuminen Veto-hankkeeseen / Osallistuminen VETO + -hankkeeseen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu VETO + -hankkeeseen edellyttäen että kunnan kokonaiskustannus on maksimissaan 3.246 euroa
2) hyväksyy yhteistyösopimuksen ja sitoumuksen Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry:n ja kunnan välillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 352 Lausunto Seinäjoen Isovuoren tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Seinäjoen Isovuoren tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta, ettei sillä ole asiaan huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 353 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Isovuoren tuulivoimahanke, Seinäjoki)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Isovuoren tuulivoimahanketta koskien (diaarinumero EPOELY/2243/2022) seuraavan lausunnon:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tärkeää huomioidahankkeen vaikutukset esimerkiksi luonto-ja maisematekijöiden ohella myös sosiaalisiin tekijöihin, esimerkiksi elinkeinotoimintaan ja tätä kautta työllisyyteen. Hankkeen vaikutusten alueelliseen elintarviketuotantoon voidaan olettaa vahvistavan maakunnallista elinkeinopolitiikkaa ja elinvoimaisuutta, joka on tärkeää myös Kuortaneen kunnan kannalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 354 Työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien TVA-lisä / KVTES

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy työpaikkaohjaajan ohjauskorvaukseksi 80 euroa / kuukausi yhteistoiminta-ja työsuojelutoimikunnan esittämin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Anne Haapa-aho, kunnassa toimivana työpaikkaohjaajana, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Varapuheenjohtaja Riikka Varila toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

§ 355 Työyhteisön kehittämissuunnitelma 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen työyhteisön kehittämissuunnitelmaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 356 Kuortaneen kunnan päihdeohjelma

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päihdeohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 357 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 henkilöstötilinpäätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 358 Esitys Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus tekee esityksensä Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi kahden vuoden kuluttua ensiksi pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Päätös: Kunnanhallitus eittää Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen nimettävän varsinaiseksi jäseneksi Jukka Rantasen ja varajäseneksi Juha-Matti Salimäen kahden vuoden kuluttua ensiksi pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

§ 360 Täyttölupapyyntö sivistystoimeen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202397