Kunnanhallituksen päätökset 19.4.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 19.4.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 90 LAUSUNTO ALUEELLISEEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN JA -SUUNNITELMAAN,KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMAAN JA KUNTAKORTTEIHIN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan, kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan sekä kuntakortteihin Kuortaneen kunnanpuolesta seuraavan lausunnon:

Alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma on laadittu huolellisesti ja sen tausta-aineistona on käytetty mittavasti tilastotietoa. Vertailumaakunnat on valittu hyvin. Alueellisesti ajateltuna Pohjanmaa ja Keski-Suomi ovat Etelä-Pohjanmaalle tärkeitä kumppaneita muun muassa maantieteellisen sijaintinsa kannalta, Kanta-Häme erikoissairaanhoitoon kuuluvan yhteistyönsä kannalta. Alueet kannattaakin ottaa vertailu- ja myös toiminnallisen yhteistyönkumppaneiksi myös palvelujen järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueelle.

Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman sisältö on kirjoitettu lukijalle avautuvasti ja asiakirja rakennettu visuaalisesti hyvin. Kuntien kannalta jatkossa yhä tärkeämpään rooliin nouseva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on myös huomioitu suunnitelmassa, mikä on positiivista. Myös kulttuurilla on tärkeä merkityksensä hyvinvoinnin kannalta, mihin liittyen on laadittu oma kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan sisällytetty taulukko toimenpiteistä, seurannasta ja mittareista konkretisoi sitä mitä tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä.

Asiakirjassa jää kuitenkin hieman epäselväksi kuka on vastuutaho toteutettavien toimenpiteiden osalta. Olisikin hyvä arvioida, tulisiko taulukkoon lisätä myös vastuutaho kunkin toimenpiteen osalta. Mikäli vastuu on jollain muulla toimijalla kuin hyvinvointialueella, olisi tämä myös hyvä käydä taulukosta selkeästi esille. Mittareiden osalta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että niihin liittyvät tiedot on saatavissa helposti, ilman suurta työtä. Lisäksi on hyvä tarkastella, mikä on reaalinen määrä mittareiden osalta, jotta niitä kyetään käytännössä seuraamaan.

Lisäksi asiakirjan osalta voisi vielä miettiä, olisiko siihen mahdollista sisällyttää konkreettisempaa suunnitelmaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjaosta hyvinvointialueen ja kuntien kesken sekä kirjauksia eräänlaisista minimitasoista, jotka molempien toimijoiden tulisi toteuttaa ennaltaehkäisyyn liittyen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 91 ESITYS OSALLISTUMISESTA SUUNTA TULEVAAN -HANKKEEN RAHOITUKSEEN 1.5. – 31.10.2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä esille tuotuun Suunta tulevaan -hankkeeseen 1.5. – 31.10.2022 ja sen rahoitukseen (rahoitusosuus 1.488 euroa).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 92 ETSIVÄN NUORISOTYÖN SIIRTYMISTÄ JA JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA AIESOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tarvittavat muutokset aiesopimukseen tilanteessa, mikäli sopimus solmitaan Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan ja Soinin kunnan kesken.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 93 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumaraportoinnin ajalta 1.1. – 31.3.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 94 LAUSUNTO VÄYLÄVERKON VUOSIEN 2023-2030 INVESTOINTIOHJELMAN LUONNOKSEEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta luonnoksesta valtionväyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030 seuraavan lausunnon:

1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi lähtökohdat ja valmisteluperiaatteet?
Kyllä on.

2. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaansille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?
Pääosin kyllä.

3. Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?
Pääosin kyllä.

4. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutostenparemmat vaikutukset?
Kuortaneen Ruonan ja Alajärven Kurejoen välinen maantie 711 on tärkeä yhteys pohjois-etelä -suuntaisessa liikenteessä niin elinkeinoelämän kuin muunkin liikkumisen kannalta. Maantie kaipaa kuitenkin parantamista muun muassakuntonsa ja mutkaisuutensa kannalta. Tieyhteys on saanut joulukuussa 2021 eduskunnan jakovaroista suunnittelurahaa 250.000 euroa tiesuunnitelman tekemistä varten. Muun muassa maantiellä sattuneet monet ulosajot kertovat tarpeesta ryhtyä nopeasti todellisiin suunnittelu- ja parantamistoimenpiteisiin tien kehittämiseksi, huomioiden erityisesti, että tieyhteys kulkee maakunnallisesti tärkeän Lappakankaan pohjavesialueen kautta. Tieltä puuttuvat pohjavesisuojaukset. Maantie on merkitty maakuntakaavaan merkittävästi parannettavaksi tieksi, ja tien parantaminen on huomioitu myös Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa edistettävissä olevana toimenpiteenä.

Kuortaneen kunta näkeekin tärkeäksi, että tieyhteyden parantaminen tulee sisällyttää investointiohjelmakokonaisuuden maantiehankkeisiin. Perusteena tälle ovat niin lyhyen kuin pitkänkin matkan liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden paraneminen sekä valtakunnallisestikin ajankohtaisenvesihuollon varautumisen edellytyksien turvaaminen.

5. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä jaseurantaa?-

6. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?-

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 95 SELVITYS VUONNA 2021 KESKEN OLEVISTA JA VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ JÄTETYISTÄ ALOITTEISTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä esittelytekstin;
– aloitteen yksi (1) toimenpiteet tiedokseen saatetuksi ja toteaa sen käsitellyn päättyneeksi,
– aloitteen kaksi (2) valmistelutilanteen toimenpiteet tiedokseen saatetuksi ja toteaa valmistelun jatkuvan edelleen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 96 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä sosiaaliasiamiehen osaraportin vuodelta 2021 tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 97 HAKEMUS KUNNAN RAHOITUKSESTA YLEISHYÖDYLLISEEN HANKKEESEEN (LEPPÄLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta ei osallistu Leppälän maa- ja kotitalousseura ry:n hakemuksen mukaiseen Biolämpökeskuksen rakentaminen-hankkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 98 TIEDONANTOJA
Seuraavat pöytäkirja jäljennökset:
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja, pykälä 14

Muut tiedoksiannot:
Kunnanhallitukselle annettiin tiedoksi, että Kuortaneelle saapui viikonlopun aikana Ukrainasta 34 henkilöä. Näistä koululaisia on 15 ja heille tullaan järjestämään opetusta Ruonan koululla ja Yläkoululla.

Asiasta käydyn keskustelun pohjalta kunnanjohtaja valtuutettiin tekemään täyttölupapäätös tarvittavien kahden opettajan ja kahden ohjaajan palkkaamisesta kevään ajaksi.

Puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittua kunnanjohtajan päätöstä käsiteltäväkseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitun tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kokouksen esityslista: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221836