Kunnanhallituksen päätökset 17.1.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 17.1.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 14 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ SOTE-UUDISTUKSEEN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISESTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esityksestä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta:

Hyvinvointialueiden valmistelu on käynnissä ja se näyttää tuovan muutoksia myös kuntien ruokahuollon järjestämiseen. Kunta ei tämänhetkisen valmistelun perusteella pysty osallistumaan hyvinvointialueen järjestämään tarjouskilpailuun ruokapalvelujen tuottamisesta, eikä hyvinvointialue voi ostaa ruokahuollonpalveluja suoraan kunnilta.

Tämä tarkoittaa, että nyt kunnassamme järjestettävät ruokapalvelut tulee pahimmassa tapauksessa jakaa kahteen eri yksikköön, eli emme voi enää valmistaa ”samassa kattilassa” resurssitehokkaasti pienien sote-yksiköiden, sivistystoimen ja muuta kunnan tarvitsemaa ruokaa. Sama tilanne on muissakin pienissä kunnissa.

Tilanne on erikoinen kunnan kannalta. Taloudellisista ja toiminnallisista syistä etenkin pienet kunnat ovat keskittäneet ruoan valmistuksen yhteen keskuskeittiöön. Pahimmassa tapauksessa uudistus tarkoittaa uuden keittiön rakentamista, joko sote-yksiköiden tai kunnan muun toiminnan tarpeisiin.

Kunnat ovat tehneet taloudelliset ja tehokkaat ratkaisut yhdistämällä valmistuskeittiöt yhteen yksikköön. Näillä keittiöillä voimme tuottaa kustannustehokkaasti ruokapalveluja niin sote- kuin sivistystoimen ym. tarpeisiin. On erittäin huono ratkaisu, että tässä kohtaa joutuisimme antamaan keittiömme hyvinvointialueen haltuun ja / tai mahdollisesti jopa omalla kustannuksella rakentamaan uuden valmistuskeittiön. Ottaen huomioon pienten kuntien volyymit, ei ole tarkoituksenmukaista, että ruoka valmistettaisiin eri tahoille kahdessa keittiössä, kahden eri henkilökunnan toimesta. Pienet kunnat haluavat tarjota jatkossakin lähellä valmistettua tuoretta ruokaa vastuullisesti ja kestävästi.

Olisikin ensisijaisesti löydettävä keino, että pienet kunnat, kuten Kuortane, voisivat tarjota ruokapalveluita hyvinvointialueelle ja silti tuottaa yhdestä keskuskeittiöstä ruoan myös kunnan omille toiminnoille. Pienissä kunnissa on harvoin markkinaehtoista toimintaa ruokapalvelujen tuottamisen osalta. Ruokapalveluiden tuottamisen yhdestä keskuskeittiöstä ilman yhtiöittämisvaadetta tai eriyttämistä tulisikin olla päätavoite soten ruokahuollon palveluiden uudistuksessa. Eriyttäminen tai mahdollinen yhtiöittäminen tuottavat loppujen lopuksi joka tapauksessa enemmän kustannuksia valtiolle kuin nykyinen kunnallisen yhden keskuskeittiön hyvin toimiva malli.

Jotta kunnilla on aikaa selvittää ja valmistella omaan tilanteeseen sopiva vaihtoehto tulevaisuuden ruokapalvelujen osalta, tarvitaan ehdottomasti siirtymäaika hyvinvointialueita koskevaan lainsäädäntöön myös tukipalveluiden ja erityisesti ruokapalveluiden osalta. Siirtymäajan aikana ei tule soveltaa palvelunmyyntiin esimerkiksi EU-kynnysarvoja, eli toiminnan uudelleenjärjestelyn aikana ei tule kytkeä uusia rajoituksia toiminnan toteuttamiseen nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Toiminnan tulee siis jatkua nykyisten mahdollisuuksien rajoissa samalla, kun uutta toteutusmallia valmistellaan.

Riittävän pitkällä siirtymäajalla ja siihen liittyvillä joustavilla ja alueiden ja kuntien erot huomioivilla siirtymäsäännöksillä voidaan varmistaa, että sekä kunnissa että hyvinvointialueilla on tarjolla terveellistä, maukasta ja vastuullisesti valmistettua ruokaa ja palveluiden organisointi on hoidettu siten, että olemassa olevat kiinteistöt ovat tarkoituksenmukaisessa käytössä ja että henkilöstön irtisanomisilta vältytään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 15 LAUSUNTO ALAVUDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 3. OSAN / TÖYSÄN ALUEEN JÄRVET, OSA-ALUE 1:N KAAVALUONNOKSESTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta Alavuden rantaosayleiskaavan 3. osan / Töysän alueen järvet, osa-alue 1:n kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Löyänjärven osalta tulee huomioida järven ympärillä rakentamismahdollisuuksien turvaaminen myös Kuortaneen kunnan puoleisten alueiden osalta. Järvi tulee ottaa huomioon kokonaisuutena. Alavuden kaupungin osuus järven rannasta on pieni verrattuna Kuortaneen kunnan osuuteen. Alavuden puoleisen alueen rakennusoikeus pitää olla samassa suhteessa sen kanssa, mikä kaupungin osuusjärven rannasta on.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖIDEN YHDISTYMISEN SELVITTÄMINEN / OMISTAJAOHJAUS /JATKOTOIMENPITEET / SULAUTUMISEN KÄYNNISTÄMINEN / SULAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan sulautumisen Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloihin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 SOPIMUS AVUSTUKSEN SIIRROSTA ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN JA KUORTANEENKUNNAN VÄLILLÄ
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen avustuksen siirrosta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kuortaneen kunnan välillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 18 KUORTANEEN KUNNAN JA KUORTANEEN GOLF OY:N VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneenkunnan ja Kuortaneen Golf Oy:n väliseksi maanvuokrasopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 19 KUORTANEEN KUNNAN JA KUORTANEEN GOLF RY:N VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneenkunnan ja Kuortaneen Golf ry:n väliseksi maanvuokrasopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2022 valtionosuuspäätökset tiedokseensaatetuiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 21 MAAKUNNALLINEN TAMMISUNNUNTAIN MUISTOJUHLA VUONNA 2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry:lle, että Kuortaneella 29.1.2023 pidettäväksi suunniteltu Tammisunnuntain muistojuhla voidaan siirtää järjestettäväksi Kuortaneella tammikuussa 2024. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu suunniteltuun yhteistyöhön juhlapäivän toteuttamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 TIEDONANTOJA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut kirjeet tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221814