Kunnanhallituksen päätökset 10.1.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 10.1.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 3 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 1.1.- 31.12.2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää seuraavaa:
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2022 kalenterikuukauden 1. ja 3.maanantai.

Edellä mainitusta poiketen kunnanhallituksen kokoukset pidetään tammikuussa, maaliskuussa ja elokuussa 2. ja 4. maanantai sekä lokakuussa 1. ja 4. maanantai. Heinäkuussa kokouksia ei pidetä.

Kokoukset aloitetaan klo 18.00.

Mikäli määräpäivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastossa on keskeytetty, pidetään kokous tällöin seuraavana arkipäivänä. Samoin menetellään myös silloin, kun kokousta ei voida jonkun muun esteen vuoksi pitää määrättynä päivänä.

Puheenjohtaja voi yksittäistapauksessa jättää kutsumatta kokouksen koolle, mikäli sen pitäminen jostain syystä osoittautuu tarpeettomaksi. Kunnanhallitus toteaa lisäksi sen voivan hallintosääntöön perustuen kokoontua kulloinkin tarvittaessa.

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään kokousta seuraavana perjantaina klo 14.00 ja ne tarkistetaan viimeistään nähtävänäolopäivänä klo 12:een mennessä. Puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille korvataan matkakustannukset virkaehtosopimuksenmukaisin perustein.

Kokouskutsu ja tieto kunnan www-sivuille laitetusta esityslistasta toimitetaan sähköpostitse kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä valtuustonpuheenjohtajistolle ja kunnanjohtajalle kokousmaanantaita edeltävän viikon perjantaina klo 16:een mennessä.

Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle puheenjohtajan kulloinkin päättämällä tavalla.

Mikäli kunnanhallituksen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, toimittaa hän tiedon esteestään välittömästi henkilökohtaiselle varajäsenelleen.

Kunnan www-sivuille laitetusta esityslistasta lähetetään heti tieto sähköpostitse myös tiedotusvälineille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 4 KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmaksi kunnanhallituksen tulosalueiden osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 5 VALTIONVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KUNNAN JAHYVINVOINTIALUEEN VÄLISEN SIIRTYMÄKAUDEN VUOKRASOPIMUKSEN VUOKRANMÄÄRÄYTYMISESTÄ VUOSINA 2023-2026
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnonluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026:

Kuortaneen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut hankitaan kokonaisulkoistuksenkautta yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy:ltä. Palvelujen järjestäjänä ja viranomaistehtävien tuottajana toimii Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä. Tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti tuotannossa tarvittavat tilat ovat palveluntuottajan (Kuusiolinna Terveys Oy) käytössä ilman erillistä korvausta. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalue maksaa sote-kiinteistöistä sisäistä vuokraa kunnan tilahallinnan tulosalueelle. Sisäiset vuokrat vähennetään kunnan ulkoisista sote-menoista. Hyvinvointialueelle siirtyvän palvelusopimuksen mukaan uuden lainsäädännön myötä tilakustannukset määräytyvät samojen periaatteiden mukaisesti kuin muillakin sote-tuotantoalueen kunnilla ja tuotantovastuualue maksaa kunnalle samalla tavoin kuin muillekin kunnille vuokraa kiinteistöistä, mikäli alkuperäinen tilaajataho ei enää voi itse määrittää tilakustannusten suuruutta.

Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä hallintoineen pois kunnasta, tulee huolehtia siitä ettei uudistuksesta johtuvat vuokrakäytäntöjen muutokset aiheuta kunnan nettokulujen kasvua, huomioiden muun ohella myös asukkailta tällä hetkellä saatavat vuokratulot.

Palvelutuotannossa olevista tiloista tulee tehdä vuokrasopimukset kunnan ja hyvinvointialueen kesken riippumatta siitä, onko vuokrasopimuksia olemassa kunnan ja palveluntuottajan välillä tällä hetkellä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 6 KUORTANEEN HISTORIAKIRJAN MARKKINOINTI- JA JÄLLEENMYYNTISOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Kirjakaupan väliseksi sopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 7 SEINÄJOEN LENTOASEMA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta ei toistaiseksi osallistu Seinäjoen Lentoasema Oy:n toiminnan tukemiseen osakkeita merkitsemällä tai kumppanuussopimuksien kautta vuosina 2022-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 8 KUORTANEEN KUNNAN JA ROUTE 66 TILAT OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi
2) esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen allekirjoitetun kauppakirjan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 9 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUOSILLE 2022-2025
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan Kuortaneen kunnan edustajan sekä hänelle varaedustajan vuoden 2025 loppuun.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalutakuntaan Kuortaneen kunnan edustajaksi Petri Stevanderin ja hänelle varaedustajaksi Rauno Laitilan vuoden 2025 loppuun saakka.

§ 10 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SEURANTARYHMÄÄN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä Kuortaneen kunnan edustajan seurantaryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä hallintojohtaja Jaana Salon kunnan edustajaksi seurantaryhmään.

§ 11 TIEDONANTOJA
Puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittua kunnanjohtajan päätöstä käsiteltäväkseen.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut kirjeet tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Molemmat päätösehdotukset hyväksyttiin.

 

Esityslista: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221810