KUORTANEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2021


Kuortaneen kunnan talousarvio 2021 tähtää kunnan visioon 2025: Kuortane on Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta.

Vuoden 2021 talousarviossa panostetaan koulutukseen ja asukkaiden hyvinvointiin sekä kehitetään kunnan vetovoimatekijöitä niin investoinneilla, kehittämishankkeilla kuin elinkeinopalveluita vahvistamalla.

“Koronasta huolimatta Kuortaneella on hyvä pöhinä: Uusi Alvarin koulu valmistuu, Keskustaajaman kehittämishanke etenee ja lukio vahvistuu uudella lajiryhmällä. Lisäksi meillä on jo uusi ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Kuismankartano ja varhaiskasvatuspalvelut kunnossa. Kuortaneella on mahdollisuus saavuttaa vuodelle 2025 asetettu kunnianhimoinen visio olla Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta ” – Kuortaneen kunnanhallituksen puheenjohtaja Annu Ridanpää-Taittonen

Talous
Vuoden 2021 talousarvioesityksessä toimintakulut kasvavat varsin maltillisesti (0,79 %, noin 215 000 euroa) verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Toimintatuottojen vähenemisessä vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 3,0 miljoonaa euroa selkein syy on vuodelle 2020 suunniteltu Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeita koskeva kertaluonteinen kauppa. Verotulot on arvioitu (Kuntaliiton lokakuun 2020 ennusteen pohjalta) noin 2,1 % matalammalle tasolle kuin vuoden 2020 budjetissa, valtionosuudet taas noin 4,5 % korkeammalle tasolle.

Vuosikatteeksi talousarviossa muodostuu noin 1,040 miljoonaa euroa. Poistojen (noin 1,12 miljoonaa euroa) jälkeen tilikauden tulos päätyy -78.500 euroon. Vuonna 2021 pitkäaikaisten lainojen on suunniteltu vähentyvän noin 340 000 euroa. Lyhytaikaiset lainat (3,1 miljoonaa euroa) lisääntyvät suurimmaksi osaksi uuden kouluhankkeen myötä, mutta tulevaisuudessa isot investoinnit vähenevät, jolloin investoinnit voidaan tehdä vuosikatteella. Talousarvion toteutuessa suunnitellusti kunnan asukaskohtainen velkamäärä tulee olemaan noin 3 450 euroa / asukas.

Satsauksia koulutukseen ja hyvinvointiin
Koulutuspalveluihin ja hyvinvointiin satsaaminen edistää kunnan vetovoimaisuutta. Kunnan koulutuspalveluissa suurin muutos tapahtuu uuden keskustaan rakentuvan alakoulun myötä, joka mahdollistaa uudet modernit tilat noin 150 oppilaalle. Koulutuspalveluita kehitetään edelleen myös vuonna 2020 laajennetun lukion osalta. Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukiossa aloittaa uusi amerikkalaisen jalkapallon valmennusryhmä elokuussa 2021. Lukion opintotarjontaa myös lisätään etäyhteyksiä hyödyntäen.
Kuortaneen Yhteiskoulun nousu osaksi Olympiakomitean urheiluyläkoulujen verkostoa vakiinnuttaa urheilupainotteisen luokan toiminnan kehittämistä yhteistyössä lajiliittojen, lukion, Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuspalveluissa hankkeiden merkitys resurssien vahvistajana ja uuden oppimisen mahdollistajina tunnistetaan ja niitä halutaan hyödyntää. Sivistyksen toimialalla on vuonna 2021 tärkeässä roolissa hyvinvoinnin edistäminen, joka näkyy esimerkiksi vapaa-aikapalveluissa kulttuurin ja liikunnan keinoin. Kuntalaisten liikuntaharrastusten tukemista jatketaan siten, että Kuortaneen Urheiluopiston käyntihinta asiakkaalle on 1 €. Kuortaneen kunta valmistelee uimahallihankkeeseen osallistumista yhdessä Urheiluopiston kanssa. Kunnan osallistuminen hankkeeseen edellyttää hankkeen pääsemistä rahoitussuunnitelmaan.

Suuret investoinnit päätökseen
Uusi alakoulun on selkeästi rahallisesti suurin investointi. Merkittäviä teknisiä investointeja talousarviovuonna ovat muun muassa lukion lämmitysjärjestelmän muutos, Heikkilän sillan uusiminen sekä kunnan infran kehittäminen vesijohtoverkostoa uudistamalla. Yhteensä investointeja tehdään nettomääräisesti noin 3,770 miljoonalla eurolla. Suunnitelmavuosina 2022 – 2023 investointitaso madaltuu vajaaseen 700.000 euroon vuotta kohden. Kaavoituksen osalta vuonna 2021 Sampolan asemakaavan muutos ja laajennus hyväksytään.

Keskustan kehittämisestä vetovoimaa
Kuntalaisten ja yrittäjien kanssa yhteiskehittämisen keinoin toteutettavalta Leader-rahoitteiselta keskustan visiointi- ja kehittämishankkeelta odotetaan vetovoiman lisäämistä keskustan alueelle. Hanke on myös hyvä käytännön esimerkki osallisuuden vahvistamisesta ja edistämisestä sekä eri toimijoiden näkemysten huomioimisesta kehittämistyössä.

Myös Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavan uudistaminen hyväksytään. Se luo parhaimmillaan järven pohjoisalueen kehittämiseen tasapainoisen kokonaisuuden rakentamisen mahdollistamisen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen huomioimisen kesken, näin kunnan elinvoimaisuutta edistäen.

Kunnan vetovoimaa lisätään myös kehittämällä edelleen elinkeinopalveluissa yhteistyötä yritysten kanssa työvoiman saatavuuden, yritysten kasvun ja liikenneyhteyksien kehittämisen mahdollistamiseksi.

Katse vahvasti tulevaisuuteen
Valtuustokausi vaihtuu kuntavaalien myötä. Kuortaneen strategiset päämäärät positiivinen asukas- ja työpaikkakehitys, kunnan taloudellisen kantokyvyn vahvistaminen sekä kehittyvä palvelutuotanto ovat jatkossakin tärkeitä kehityksen kiintopisteitä. Kuntastrategian tavoitetilat on asetettu vuoteen 2021, joten myös näiden toteutumisen arviointi ja mittaaminen on talousarviovuonna tärkeää. Vuonna 2020 valtakunnallisesti voimakkaasti näkynyt Covid-19 -pandemia on asia, jonka vaikutuksia kunnan toimintoihin ja talouteen ensi vuoden osalta on haasteellista arvioida. Lisäksi taloudellista huolta aiheuttaa osakekaupasta toistaiseksi saamatta olevat tuotot. Kunnan kehityksen avaimena on kuitenkin vahva ja positiivinen katse tulevaisuuteen, jota jatketaan tulevalla valtuustokaudella ja seuraavissa strategiasuunnitelmissa.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, p. 050 406 6645

Talousarvioesitys kokonaisuudessaan: http://kuortane.oncloudos.com/kokous/20201715-3-1.PDF