Kunnanvaltuuston päätökset 15.11.2021

Yhteenveto kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä 15.11.2021 kokouksessa.

§ 66 KAAVOITUS ALOITE, ENINTÄÄN 8 TUULIVOIMALAA JA ENINTÄÄN 45 MW, SARVINEVAN ALUE
Ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
1) hyväksytään JL Wind Oy:n liitteenä oleva, 13.9.2021 päivätty kaavoitusaloite,
2) käynnistetään oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen esitetylle tuulivoima-alueelle,
3) suunnittelualueen tarkka raja määräytyy osayleiskaavan laadinnan yhteydessä ja
4) JL Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Kuortaneen kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja hanketoimijalle.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen

§ 67 TALOUSARVIOMUUTOS SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSOSAAN VUODELLE 2021
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää tehdä talousarvion 2021 käyttötalousosaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueelle esittelytekstissä esille tuodut muutokset.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 68 KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2022 veroprosentit seuraavasti:
– tuloveroprosentti 21,00
– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
– vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
– muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
– voimalaitosten veroprosentti 3,10
– rakentamattoman rakennuspaikan ei erikseen määrätä ja
– yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjankiinteistöveroprosentti 0,00

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 69 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖIDEN YHDISTYMISEN SELVITTÄMINEN / OMISTAJAOHJAUS /JATKOTOIMENPITEET / SULAUTUMISEN KÄYNNISTÄMINEN
Kunnanhallitus antaa Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille ja Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajalle seuraavan omistajaohjauksen:
1) Yhtiöt käynnistävät esittelytekstissä kuvatun sulautumisen laadittavan sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
2) sulautumisen jälkeen Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen tulee päivittää yhtiöjärjestyksensä uutta tilannetta vastaavaksi.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:

Osakkeenomistajalla (Kuortaneen kunta) ei ole vaatimuksia koskien Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan osakkeidensa lunastamista eikä Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen osakepääoman korottamista.

Sulautumissuunnitelmasta annettavan tilintarkastajan lausunnon osalta riittäälausunto siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiönvelkojen maksun.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen

§ 70 PÄIVITYS KUNNANVALTUUSTON 24.8.2020 HYVÄKSYMÄÄN HALLINTOSÄÄNTÖÖN
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä kunnan hallintosääntöön esittelytekstissä esille tuodut lisäykset. Muilta osin hallintosääntö säilyy ennallaan.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 71 UUDEN PALVELIMEN, KÄYTTÖJÄRJESTELMAN (WINDOWS-SERVER) JA SQL-TIETOKANNAN HANKINTA
Kunnanhallitus esittää
1) että kunta hankkii uuden palvelimen ja kyseisen ”raudan” päälle toteutetaan VMWaren ohjelmistolla virtuaalitietokoneina kunnan verkon Domain ControllerServer (KUDC) ja tietokantaserver (KUAP). Kummankin käyttöjärjestelmätpäivitetään uusimpiin Windows Server versioihin. Samalla tietokantaserverin MSSQL Server ohjelmisto päivitetään uusimpaan versioon.
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankintaa varten vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 14.000 euron määrärahan.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 72 EPANET-VERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää Kuortaneenkunnan osallistuvan Epanet-verkoston koordinoinnin jatkorahoitukseen vuosina 2022 – 2024, kuntaosuutena 4.874 euroa per vuosi.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 73 KUNNAN JA JENNY YLI-MANNILAN VÄLINEN KAUPPAKIRJA
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä allekirjoitetun kauppakirjan.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 74 MUUT ASIAT
Valtuutettu Ali Abdalla jätti 15.11.2021 päivätyn, yhteensä 12 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen vuokra-asuntojen rakentamisesta.

Kunnanvaltuusto merkitsi em. aloitteen tiedokseen saatetuksi ja edelleen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211798