Kunnanvaltuuston kokouksen päätökset 14.11.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä 14.11.2022 kokouksessaan

§ 60 Kunnan tulovero-ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2023
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää ilmoittaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 8,36.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
-yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
-vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
-muuhun asumiseen käytetynrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
-voimalaitosten veroprosentti 3,10
-rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä ja
-yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 61 Ateriapalvelujen in-house -yhtiön perustaminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

 1. Päättää perustaa myöhemmin nimettävän yhtiön perustamissopimusluonnoksen ja yhtiöjärjestysluonnoksen mukaisesti.
 2. Hyväksyy SVOP-sijoituksen SVOP-sopimusluonnoksen mukaisesti ja myöntää vuoden 2022 talousarvion investointiosaan SVOP-sijoitusta vastaavan määrärahan.
 3. Hyväksyy osakassopimusluonnoksen.
 4. Päättää myydä ateriapalveluliiketoiminnan ja siihen liittyvän irtaimen omaisuuden perustettavalle yhtiölle liiketoimintakauppakirjan ja sen liitteiden ja ehtojen mukaisesti siten, että liikkeen luovutuksen ajankohta on 1.1.2023.
 5. Hyväksyy ateriapalveluissa työskentelevän henkilöstönsiirtymisen yhtiön palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 §:ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen entisin palvelussuhteen ehdoin erikseen laadittavan henkilöstön siirtosopimusluonnoksen mukaisesti.
 6. Myöntää yhtiölle liiketoimintakaupan kauppahintaa vastaavan lainan velkakauppakirjaluonnoksen mukaisesti sekä hyväksyy panttaussopimusluonnoksen.
 7. Vuokraa yhtiölle kunnan omistamat keittiötoimintaan tarkoitetut toimitilat vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.
 8. Oikeuttaa kunnanhallituksen taikka kunnanjohtajan hyväksymään ateriapalveluhenkilöstön siirtosopimuksen, yhtiön perustamiseen, liiketoimintakauppaan, osakassopimukseen ja pääomittamiseen sekä vuokraukseen liittyvät lopulliset asiakirjat sekä muut toimenpiteet.
 9. Valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämän hallituksen jäsenen osallistumaan päätöksentekoon ja päättämäänmuun muassa yhtiön nimestä ja kotipaikasta Kuortaneen kunnan edustajana.
 10. Valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään ja hyväksymään tarvittavia tarkennuksia, lisäyksiä, päivityksiä ja muutoksia yhtiön perustamisessa käytettäviin asiakirjamateriaaleihin. Päivitetyt yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat tuodaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 62 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 63 Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus

 1. esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi esittelytekstiin sisällytetyt vastaukset vuoden 2021 arviointikertomukseen liittyen
 2. antaa vastaukset tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 64 Lausunto ympäristöterveydenhuollon järjestämisen uudelleenorganisoinnista / sopimus yhteisestä toimielimestä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) sopimukseksi ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 65 Sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta päivittäminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen päivitetyksi sopimukseksi yhteisestä jätelautakunnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 66 Kunnan ja yksityishenkilön välinen kauppakirja / määräala tilasta 300-401-15-52
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kauppakirjaluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Jarkko Knuuttilan väliseksi kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 67 Jäsenen valinta edesmenneen luottamushenkilön tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää valita uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan Eila Kuusiston varajäseneksi Arja Ojalan.

§ 68 Muut asiat
Valtuutettu Ali Abdalla jätti Kuortaneen Kokoomuksen valtuustoaloitteen osallistuvan budjetoinnin käyttöön ottamiseksi Kuortaneella.

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja antaa sen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202253