Kunnanhallituksen päätökset 8.1.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 8.1.2024.

§ 3 Kunnan edustajat Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokoukseen, yhtymä-hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita:
1) Kuntayhtymä Kympin ensimmäiseen yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja yhden varaedustajan sekä nimeää yhtymäkokoukselle valittavaksi
2) Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitukseen varsinaisen jäsenehdokkaan ja hänelle varajäsenehdokkaan
3) Kuntayhtymä Kympin tarkastuslautakuntaan varsinaisen jäsenehdokkaan ja hänelle varajäsenehdokkaan

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita:
1) Kuntayhtymä Kympin ensimmäiseen yhtymäkokoukseen edustajaksi Aapo Petäjäniemen ja varaedustajaksi Teemu Puolijoen,
2) Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitukseen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi Virpi Ruismäen ja varaehdokkaaksi Tauno Lampisen
3) Kuntayhtymä Kympin tarkastuslautakuntaan varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi Ali Abdallan ja varaehdokkaaksi Seppo Palomäen

§ 4 Taloustyöryhmän asettaminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella pitkäaikaisia talouden ja toiminnan säästö- ja tehostamistoimenpiteitä sekä tuloje lisäystä
2) nimeää työryhmään kunnanjohtajan, hallintojohtajan, toimialajohtajat sekä kaksi-kolme luottamushenkilöjäsentä
3) toteaa, että työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti nimetä työryhmään kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja toimialajohtajien lisäksi kolme luottamushenkilöä, Annu Ridanpää-Taittosen, Eeli Mäki-Mustapään ja Tauno Lampisen.

§ 5 Kehittämishankkeisiin liittyvien tilapäislainojen myöntäminen / Päivitys lainaehtoihin

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston 7.3.2022 (§12) päättämiä kehittämishankkeisiin liittyvien tilapäislainojen myöntämisen ehtoja muutetaan seuraavilta osin:

5) Vapaamuotoisen hakemukseen tulee liittää:

– rahoittajan päätös rahoituksen myöntämisestä tai lopullinen rahoittajalle lähetettävä hakemusluonnos

– yhdistyksen hallituksen päätös väliaikaisrahoituksen hakemisesta Kuortaneen kunnalta,

sekä lisätään ehtoihin:

12) Jos vapaamuotoisessa hakemuksessa ei ole liitteenä rahoittajan päätöstä rahoituksen myöntämisestä, voi kunnanhallitus myöntää lainan ehdollisena rahoittajalle lähetettävän hakemusluonnoksen perusteella. Lopullisen päätöksen tilapäislainan myöntämisestä tällaisessa tilanteessa tekee kunnanjohtaja, kun hakija on toimittanut hakemusluonnosta vastaavan rahoittajan päätöksen avustuksen myöntämisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Susanna Ylikantola, ruokaviraston työntekijänä ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 6 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmaksi kunnanhallituksen tulosalueiden osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuu-desta sekä kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi valtionvarainministeriön 21.12.2023 antamat päätökset VN/35660/2023 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutokisista johtuvista verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 ja VN735661/2023 kunnan kotikuntakorvausten perusosasta vuonna 2024
2) päättää, että Kuortaneen kunta tyytyy päätöksiin eikä hae niihin oikaisua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 8 Tiedonantoja

Päätösehdotus: Merkitään edellä mainitut toimielinten päätöspöytäkirjat tiedoksi saatetuksi.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä olevaa kunnanjohtajan päätöstä käsiteltäväkseen.

Päätös: Molemmat päätösehdotukset hyväksyttiin

§ 9 Kuortaneen kunnan suostumus Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen uuden vuokrasopimuksen muutoskirjaukseen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta antaa suostumuksensa KOY Kuortaneen Asuntojen edellä selvitetyn uuden vuokrasopimuksen muutoskirjaukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Susanna Ylikantola, KiOy Kuortaneen Asuntojen hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäseneneä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian kästtelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024150