Kunnanhallituksen päätökset 4.4.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 4.4.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 81 KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN SIIRTÄMINEN TYTÄRYHTIÖN HALLINTAAN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 82 KUORTANEEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä henkilöstöraportin tiedokseen saatetuksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 83 KUORTANEEN KUNNAN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMAN, SÄHKÖISEN ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄNJA UUDEN TEHTÄVÄLUOKITUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että se:
1. lakkauttaa 1.1.1986 käyttöön otetun asialuokittelukaavan ja arkistosäännön 30.4.2022 lukien ja päättää sen mukaisen arkiston.
2. hyväksyy tiedonohjaussuunnitelman ja kuntien yhteisen tehtäväluokituksenmukaisen asialuokittelukaavan käyttöönoton 1.5.2022 alkaen syntyvälle asiakirja-aineistolle
3. hyväksyy liitteen mukaisen Kuortaneen kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen käyttöönotettavaksi 1.5.2022

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 84 LAUSUNTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ KAAVALUONNOKSESTA (SARVINEVAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Kuortaneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavan kokouksessaan 18.6.2021. Päätöksestä tehtyjen valitusten viivästyttäessä hanketta, on kaavoitusprosessi päätetty käynnistää alusta lähtien uudestaan. Nyt lausuttavana olevassa kaavaluonnoksessa ei ole sellaisia oleellisia muutoksia kesäkuussa hyväksyttyyn kaavaan, jotka aiheuttaisivat kunnan kannalta erityisiä lausumistarpeita.

Kunnanhallitus haluaa kuitenkin nostaa esille, että prosessin aikana on kiinnitetty huomiota televisiokuvan näkyvyyteen kaava-alueen läheisyydessä. Kunnanhallitus haluaakin kiinnittää asiaan huomioita ja painottaa sen tärkeyttä. Hankkeen valmistelussa tulee huomioida, että televisiokuvan näkyvyys kaava-alueen läheisyydessä turvataan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 85 OSALLISTUMINEN SEINÄJOEN SEUDUN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMAAN JA SENRAHOITTAMISEEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) että Kuortaneen kunta osallistuu Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelmaan ja sen rahoittamiseen (arvio kunnan kustannusosuudesta 1.503 euroa)
2) että kunnan kustannukset kohdistetaan Vesihuoltolaitoksen tilille 4365 Asiantuntijapalvelut.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 86 HALLISENLAMMEN RUOPPAUKSEN JATKOHANKE
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyt kustannukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 87 TIEDONANTOJA
Hallintojohtaja
Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ym:
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.3.2022 Dnro 21097/03.04.04.04.10/2021 /Kunnallisvalitus koskien kunnanvaltuuston 9.8.2021 § 41päätöstä (Kunnanhallituksen ja lautakuntien vaali)

Etsivän nuorisotyön siirtymistä ja järjestämistä koskeva aiesopimus.

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
Hallintojohtajan päätöspöytäkirja, pykälät 3

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitun kirjeen tiedokseen saatetuksi.
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainitussa pöytäkirjassa olevaa päätöstä käsiteltäväkseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221834