Kunnanhallituksen päätökset 3.10.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 3.10.2022 kokouksessa tekemistä päätöksistä.

§ 188 Valtuustossa 26.9.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 26.9.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 189 Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi esittelytekstiin sisällytetyt vastaukset vuoden 2021 arviointikertomukseen liittyen
2) antaa vastaukset tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 190 Esitys Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan kehittämiseksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon esitykseksi Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan kehittämiseksi:

EU:n uuden ohjelmakauden myötä tullut merkittävä jaettavan rahan lisäys on myönteinen ja tervetullut asia, joka toivottavasti saadaan hyödynnettyämahdollisimman hyvin maakunnan kehittämisessä. Etelä-Pohjanmaan liiton tuleekin toimia myös kuntien suuntaan aihepiiriin liittyvänä tiedonvälittäjänä ja aktiivisuuteen kannustajana tasapuolisesti.

Talousarviossaja toiminta-ja taloussuunnitelmaehdotuksessaesille nostetut yhteiset tavoitteet kuntien ja sidosryhmien kanssa (mm. liikennehankkeet, korkeakoulutavoitteiden toteutuminen, työvoiman saannin kysymykset sekä elinkeinoelämää tukevat kehittämiskokonaisuudet) ovat tärkeitä ja kannatettavia. Liikennehankkeissa Kuortaneella muun muassa Mäyryn risteys on suuressa kehittämistarpeessa risteyksen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Mäyry on syöttöliikenteen risteysasema, josta liikenne suuntautuu 4-5 suuntaan (Seinäjoelle, Alavudelle, Lehtimäelle / Soiniin jaLapualle / Alajärvelle). Risteyksen aktiivinen kehittäminen yhdessä maakuntaliiton ja kunnan kesken edunvalvonnallisin keinoin on tärkeää.Lisäksi valtatien 18 linjaus tulevaisuudessa Mäyryn kautta(josta liikennevirrat valtaosin jo nykyisin ohjautuvat)tukisi sen kehittymistä edelleen.Maantien 711 tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen on myönteinen asia, joka myös tukee Mäyryn kehittymistä. Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen tulee maakunnallisen ja ylimaakunnallisenkin yhteistyön avullaedetä tienkonkreettisiin parantamis-ja kehittämistoimenpiteisiin, joka on myös Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaista kehitystyötä.

Työvoiman saannin kannalta Kuortaneella tilanne voidaan luokitella kriittiseksi ja maakunnallisia toimenpiteitä asian paranemiseksi tarvitaan. Työttömyysprosentti kunnassa on tuoreimman Työ-ja elinkeinoministeriöntilastonmukaan 3,0 %, mikä tietenkin on myönteinen asia. Kuitenkin kääntöpuolena tälle ovattyövoiman saantihaasteet, joista onmuodostunutjopa esteyritysten kasvulle.Rekrytointitoimenpiteiden ohella myös muun muassa alueen liikennehankkeiden edistymisellä on työvoiman saantia tukeva vaikutus saavutettavuuden näkökulmasta. Toimivan liikennejärjestelmän yhteys elinkeinoelämän kilpailukykyyn on tunnistettu myös liiton toiminnan suunnittelussa.

Liiton osaaminen tietotuotannossa on hyvä tuki kunnille tilannekuvanhahmottamisenja tulevaisuuden suunnittelun apuna, ja se tulee säilyä tällaisena jatkossakin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 191 Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen nimettävät asiantuntijat
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi (2) kunnan edustajaa, jotka toimivat asiantuntijoina puhe-ja läsnäolo-oikeudella (ilman äänioikeutta) Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajiksi puhe ja läsnäolo-oikeudella Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin Arto Ojalan ja Jukka Rantasen.

 

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202247