Kunnanhallituksen päätökset 23.10.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 23.10.2023.

§ 453 Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 9.10.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 454 Visit Lakeus Oy:n osakassopimus ja palvelusopimus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Visit Lakeus Oy:n osakassopimuksen ja sen liitteenä olevan palvelusopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Visit Lakeus Oy:n hallituksen jäsen Jussi Töyrylä oli asiantuntijana kunnanhallituksen kuultavana tämän asiakohdan aluksi klo 18:06-18:46

§ 455 Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) aloittaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman luonnoksen käsittelyn
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Martti Ranta oli asiantuntijana kunnanhallituksen kuultavana tämän asiakohdan aluksi klo 18:48-20:07

§ 456 Lukion laajentamisen suunnittelu-ja rakentamistoimikunta
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) Asettaa lukion laajentamisen suunnittelu-ja rakentamistoimikunnan.
2) Nimeää toimikuntaan kaksi luottamushenkilöjäsentä, teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, sivistysjohtaja-rehtorin ja lukion rehtorin.
3) Toteaa, että toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
4) Toteaa, että toimikunta voi käyttää työskentelyssään asiantuntijoita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi toimikuntaan teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, sivistysjohtaja-rehtorin ja lukion rehtorin lisäksi luottamushenkilöjäseniksi Rauno Laitilan ja Eeli Mäki-Mustapään.

§ 457 Joukkoliikenteen kustannusten jakaminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu ELY-keskuksen esittämällä rahoitusosuudella (9.750 euroa + arvonlisävero ja sopimuksen mukainen indeksitarkistus) reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen NRO 732180 optiokaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 458 Vuoden 2023 avaava tase
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2023 avaavan taseen ja
2) saattaa vuoden 2023 avaavan taseen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 459 Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta 1.1. -30.9.2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 460 Esitys Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan kehittämiseksi

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta esityksenä Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan kehittämiseksi seuraavan lausunnon:

Yhteistyö maakuntaliiton ja kuntien kesken on tärkeää olla tiivistä ja vuorovaikutuksellista. Liiton ydintehtäviä on maakunnallinen ja samalla edustamiensa kuntien edunvalvonta valtiovallan suuntaan.

EU-ohjelmakaudella käytettävissä oleva merkittävä hankerahoitus on tärkeää pyrkiä hyödyntämään maakunnan kehittämisessä mahdollisimman kattavasti. Etelä-Pohjanmaan liitolla on tärkeä rooli rahoituksen hyödyntämiseen liittyvässä informoinnissa ja kannustamisessa sekä osaltaan kehittämisideoiden virittäjänä. Esimerkiksi työvoiman saantihaasteet yhdistävät koko maakuntaa, ja myös edistymistoimet aihepiirin osalta koituvat monien hyödyksi. Yhteistyömahdollisuudet myös Etelä-Pohjanmaan liiton ja vuoden 2025 alussa aloittavien työllisyysalueiden kesken on tärkeää huomioida.

Etelä-Pohjanmaan liiton rooli tietotuotannon ja ennakointityön asiantuntijana tulee olla aktiivista, innovoivaa ja verkostoja rakentavaa, jossa maakuntaliitto tuo oman tukensa kuntien tulevaisuuden suunnittelutyölle.

Liikennejärjestelmätyössä maakuntaliiton tulee toimia aktiivisesti ja edunvalvonnallisesti koko Etelä-Pohjanmaata kehittäen, toimien tiiviissä yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa. Valmistelussa olevassa maakuntakaavan uudistamisessa Kuortaneen osalta keskeisiä liikenteellisiä kehittämiskohteita ovat Maantie 711 välillä Kuortane –Alajärvi sekä Mäyryn risteys. Näistä Maantie 711:n parantamiseksi on pian valmistumassa tiesuunnitelma. Suunnitelman valmistuttua on tärkeää vaikuttaa koko maakunnan laajuisesti tien kehittämistoimenpiteiden sisällyttämiseen esimerkiksi tulevaan Väyläverkon investointiohjelmaan. Tien mutkaisuus ja kulkeminen maakunnallisesti tärkeillä pohjavesialueilla ilman suojauksia korostavat parantamistoimenpiteiden tärkeyttä. Tie ja sen geometrian parantaminen mainitaan myös Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa maakunnallisesti edistettävänä toimenpiteenä. Mäyryn risteys on liikenteellisesti tärkeä solmukohta, jonka kautta liikenne kulkee neljään suuntaan ja jossa liikennemäärät ovat merkittävät. Risteys tarvitsee uudistamista liikenneturvallisuuden parantumiseksi. Kuortaneen kunta toivoo että myös Etelä-Pohjanmaan liitto vaikuttaa voimakkaasti edellä mainittujen hankkeiden etenemiseksi, joilla on vahva keskinäisriippuvuus.

Edellä kuvattuun kokonaisuuteen kuuluu myös seututie 697, jonka merkinnän muuttamiselle valtatie 18:ksi välillä Seinäjoki –Kuortane kunta näkee paljon perusteita (esimerkiksi kustannukset, liikennemäärät, yksityistieliittymien poistamistarpeen vähäisyys sekä elinkeinopoliittiset seikat). Kuortaneen kunta katsoo myös Etelä-Pohjanmaan liitolla olevan tärkeä rooli kyseisen toimenpiteen edistymiseksi.

Kulttuuritoiminnan kehittämiseen osallistuminen ja siinä kuntien tukeminen on liiton toimintana perusteltua ja kannatettavaa. Kulttuurihyvinvoinnin teeman tunnistaminen osana sote-uudistuksen jälkeisten kuntien toimintaa on tärkeää.

Vuoden 2024 kuntien maksuosuuksien osalta Kuortaneen kunta pitää myönteisenä, ettei niissä kokonaisuutena ole kasvua vuoden 2023 talousarvioon nähden.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 461 Täyttölupapyyntö tilapalveluun

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) Merkitsee edellä mainitun, 6.10.2023 pidetyn keskustelu-ja informaatiotilaisuuden tiedoksi.
2) Myöntää teknisen lautakunnan anoman kokoaikaisen täyttöluvan siivoustyön palveluvastaavan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.12.2023 alkaen. Toimi asetetaan julkisesti haettavaksi ja toimeen valittava osallistuu itse myös siivoustehtäviin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 462 Vuoden 2024 presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit / vaalilautakunnan nimeäminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää vuonna 2024 toimitettavia presidentinvaalia ja europarlamenttivaalia varten vaalilautakuntaan viisi henkilöä, joista se nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaalia varten vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Jouni Uusipaaston, varapuheenjohtajaksi Annu Ridanpää-Taittosen ja jäseniksi Tuija Lindahlin, Juhani Mäki-Maunuksen ja Jorma Saarimäen. Edelleen kunnanhallitus nimesi varajäsenet sijaan tulojärjestyksessä seuraavasti, Tuomas Mikkola, Virpi Ruismäki, Heikki Immonen, Annukka Salminen ja Anita Santanen.

§ 463 Presidentinvaali 2024 / ennakkoäänestyksen järjestäminen ja vaalipäivän äänestyspaikka

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää vuoden 2024 presidentinvaaleihin liittyen:
1) yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kuortaneen kunnantalo (Keskustie 52), ja että kunnantalon ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
17.-19.1.2024 (tarvittaessa 31.1.-2.2.2024) klo 09.00 -16.00
20.-21.1.2024 (tarvittaessa 3.-4.2.2024) klo 10.00 -14.00
22.-23.1.2024 (tarvittaessa 5.-6.2.2024) klo 10.00 -18.00

2) varsinaisen vaalipäivän, 28.1.2024 (tarvittaessa 11.2.2024) äänestyspaikkana toimii kunnantalon valtuustosali (Keskustie 52).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023130