Kunnanhallituksen päätökset 20.2.2023

Yhteenveto Kuortaneen kunnanhallituksen kokouksesta 20.2.2023.

§ 296 Vuokrasopimukset Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvin-vointialueen välillä

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevat sopimusluonnokset Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisiksi vuokrasopimuksiksi
2) valtuuttaa hallintojohtajan tekemään kyseisiin vuokrasopimuksiin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 297 Maanvuokrasopimus / Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kuortaneen kunnan ja Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen välisen maanvuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Susanna Ylikantola KiOy Kuortaneen Asunnot yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ulla Siljamäki osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon

§ 298 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen väliseksi sopimukseksi kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 299 Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024–2031

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024-2031:
1. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön? Pääosin kyllä.

2. Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät? Pääosin kyllä.

3. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?
Kuortaneen Ruonan ja Alajärven Kurejoen välinen maantie 711 on tärkeä yhteys pohjois-etelä -suuntaisessa liikenteessä niin elinkeinoelämän kuin muunkin liikkumisen kannalta. Maantie kaipaa kuitenkin parantamista muun muassa kuntonsa ja mutkaisuutensa kannalta. Tieyhteys on saanut joulukuussa 2021 eduskunnan jakovaroista suunnittelurahaa 250.000 euroa tiesuunnitelman tekemistä varten Alajärvi-Ruona -osuudelle ja suunnittelu on käynnistynyt osuudella Ruona-Menkijärvi. Muun muassa maantiellä sattuneet monet ulosajot kertovat tarpeesta ryhtyä nopeasti todellisiin suunnittelu-ja parantamistoimenpiteisiin tien kehittämiseksi, huomioiden erityisesti että tieyhteys kulkee kahden vedenhankintaa varten maakunnallisesti tärkeän pohjavesialueen läpi (Lappakangas ja Menkijärvi). Tieltä puuttuvat pohjavesisuojaukset. Maantie on merkitty maakuntakaavaan merkittävästi parannettavaksi tieksi, ja tien parantaminen on huomioitu myös Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa edistettävissä olevana toimenpiteenä.

Kuortaneen kunta vaatii, että tieyhteyden parantaminen tulee sisällyttää investointiohjelmakokonaisuuden maantiehankkeisiin. Perusteena tälle ovat niin lyhyen kuin pitkänkin matkan liikenteen sujuvuuden, saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden paraneminen sekä valtakunnallisestikin ajankohtaisen vesihuollon varautumisen edellytyksien turvaaminen. Tien varrella olevista pohjavesialueista turvataan osin muun muassa Seinäjoen kaupungin vesihuolto. Kyseinen väylä ei palvele pelkästään yhtä kuntaa tai kaupunkia, vaan sen kautta kulkevan liikenteen vaikutus tukee koko Etelä-Pohjanmaan teollisuutta ja elinkeinoelämää. Alajärven ja Vimpelin alueella oleva teollisuuskeskittymä on ollut suurimmillaan jopa 40 % koko Etelä-Pohjanmaan ulkomaanviennistä. Muun muassa tämä teollisuus käyttää kyseistä maantie 711:tä kuljetuksiinsa merkittävissä määrin muun raskaan liikenteen ohella.

4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?
Investointiohjelman laatimisen prosessissa tulisi huomioida paremmin seutukuntien ja niiden teollisuuden tarpeet.

5. Minkä investointiohjelman ulkopuolisten kohteiden suunnittelua tulisi vaikuttavuuden perusteella edistää lähivuosina investointiohjelman tulevia päivityskierroksia varten?
Mikäli edellä mainittua maantie 711:n parantamista ei sisällytettäisi investointiohjelmaan, tulisi sen suunnittelu ja merkittävä parantaminen toteuttaa joka tapauksessa investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena.

6. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

Päätös: Kunnanjohtaja täydensi esitystään lisäämällä lausunnon kohtaan 5 seuraavat kappaleet:

Kuortaneen kunnassa sijaitsevan Hynniläntien sekä kantatie 66 välillä Ruona -Lakaluoma vaativat merkittävää parantamista ja parantamiseen liittyvää suunnittelua.

Seinäjoen ja Kuortaneen välinen runsas liikennemäärä vaatii seututiellä 697 tien kunnon tarkastelua ja siihen liittyvää kehitystyötä.

Ehdotus hyväksyttiin kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä lisäyksellä täydennettynä

§ 300 Lausunto osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta (Lapuan Lamminne-van tuulivoimapuiston osayleiskaava)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta Lapuan Lamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen osalta, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 301 Lausunto osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta (Seinäjoen Lammin-nevan tuulivoimapuiston osayleiskaava)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Seinäjoen Lamminnevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 302 Lausunto Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Lamminnevan tuulivoimahanke, Lapua ja Seinäjoki)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Lamminnevan tuulivoimahanketta (Lapua ja Seinäjoki) koskevasta Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, ettei sillä ole siihen liittyen huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 303 Jäsenen nimeäminen Kuortaneen Eliittikisat ry:n hallitukseen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenen Kuortaneen Eliiittikisat ry:n hallitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemen Kuortaneen Eliittikisat ry:n hallitukseen.

§ 304 Esitykset Kiinteistö Oy Kuortaneen Jäähallin, Kuortaneen Areena Oy:n sekä Kiinteistö Oy Kuortaneen Liikuntahotellin hallituksen jäseniksi.

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus tekee esityksensä Kiinteistö Oy Kuortaneen Jäähallin, Kuortaneen Areena Oy:n sekä Kiinteistö Oy Kuortaneen Liikuntahotellin hallituksen jäseniksi.
Lisäksi kunnanhallitus tekee esityksensä Kiinteistö Oy Kuortaneen Jäähallin hallituksen varajäseniksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää KiOy Kuortaneen Jäähallin hallitukseen Jouni Uusipaaston (varalle Virpi Ruismäen) ja Juha-Matti Salimäen (varalle Rauno Laitilan) ja Kuortaneen Areena Oy:n hallitukseen Jukka Rantasen ja Rauno Laitilan sekä KiOy Kuortaneen Liikuntahotelli hallituksen jäseneksi Antti Yli-Hynnilän.

§ 305 Kunnan edustajan esittäminen Asunto Oy Kuortaneen Antinrinteen ja Asunto Oy Kuortaneen Koivuhovin hallituksiin sekä kunnan edustajan nimeäminen Asunto Oy Kuortaneen Koivuhovin yhtiökokouksiin

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) tekee esityksensä kunnan edustajasta Asunto Oy Kuortaneen Antinrinteen ja Asunto Oy Kuortaneen Koivuhovin hallituksiin
2) nimeää kunnan edustajan Asunto Oy Kuortaneen Koivuhovin yhtiökokouksiin valtuuston toimikauden loppuun.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää
1) As Oy Kuortaneen Antinrinteen hallitukseen valittavaksi Alpo Santasen ja As Oy Kuortaneen Koivuhovin hallitukseen Ulla Siljamäen sekä
2) As Oy Kuortaneen Koivuhovin yhtiökokousedustajaksi Arto Ojalan (varalle Jaana Salon) kuluvan valtuustokauden loppuun.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202381