Kunnanhallituksen päätökset 20.12.2021

Yhteenveto kunnanhallituksen 20.12.2021 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 268 VALTUUSTOSSA 13.12.2021 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 13.12.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 269 KUORTANEENJÄRVEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVOITUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuortaneenjärven pohjoisosan 1. alueen kaavakartan ja kaavaselostuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 270 KUORTANEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuortaneen kunnan rakennusjärjestyksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 271 LAUSUNTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ KAAVAEHDOTUKSESTA(ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, SAMPOLAN ALUE)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta (asemakaavan muutos ja laajennus, Sampolan alue), ettei sillä ole huomauttamista niitä koskien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 272 LAUSUNTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ KAAVALUONNOKSESTA (KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KESKUSTIEN JA KIRKKOTIEN ALUEET SEKÄ KORTTELIT 6,38, 54, 153 JA 154)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta (Kirkonseudun asemakaavan muutos, Keskustien ja Kirkkotienalueet sekä korttelit 6, 38, 54,153 ja 154) seuraavan lausunnon:

Keskustien ja Kirkkotien kaavanmuutoksen myötä tiet siirretään valtiolta kunnan haltuun, mikä edesauttaa niiden kunnon parantamista. Lisäksi kaavanvalmistumisen jälkeen suunnitelmana on rakentaa kevyen liikenteen väylä Kirkkotien eteläisestä liittymästä kirkon eteläiselle parkkipaikalle. Nämä toimenpiteet on sisällytetty kunnan talousarvion 2022 investointiosaan.Toimenpiteet edistävät keskustaajaman kehittämistä ja ovat tärkeitä toteuttaa. Näin myös kaavanmuutoksen valmistuminen ensi kevääseen mennessä on tärkeää.

Myöhemmin, valmistelussa olevan kaavanmuutoksen valmistuttua ja tultua hyväksytyksi, on hyvä siirtyä tarkastelemaan kevyen liikenteen väylän rakentamismahdollisuuksia myös Kirkkotien pohjoisosaan. Tämä edistäisi entisestään kulkuyhteyksiä keskusta-alueella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 273 KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖN JA KUORTANEEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2022 – 2024 esittely tekstissä mainittujen kohtien osalta, sekä
2) merkitä muut yhteistyösopimuksen kohdat tiedoksi.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 274 AVUSTUS KUORTANEEN MATKAILU RY:LLE
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää 2.000 euron avustuksen Kuortaneen Matkailury:lle.

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää myöntää Matkailu ry:n anoman 4461,64 euron avustuksenKuortaneen Matkailu ry:lle.

§ 275 KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSRYHMÄÄN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan ja hänelle varahenkilön maakuntakaavan ohjausryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä maakuntakaavan ohjausryhmään edustajakseen rakennustarakastaja Katja Karosen ja hänelle varahenkilöksi Tauno Lampisen.

§ 276 TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTOIMINTA- JA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikuntaan kaksi (2) työnantajan edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä yhteistomita- ja työsuojelutoimikuntaan edustajansa esityksen mukaan seuraavasti
Teemu Puolijoki, varalle Annu Ridanpää-Taittonen
Jaana Salo, varalle Jukka Kotola

§ 277 TYÖPAIKKA-ATERIAN HINTA VUODELLE 2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä palvelupäällikön tekemän, edellä olevan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 278 TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ VAPAA-AIKAPALVELUIHIN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 279 TIEDONANTOJA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitun kirjeet tiedokseen saatetuksi.
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esityslista: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211804