Kunnanhallituksen päätökset 11.3.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 11.3.2024

§ 33 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Isovuoren tuulivoimahanke, Seinäjoki)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Isovuoren tuulivoimahanke, Seinäjoki, diaarinumero EPOELY/2243/2022), ettei sillä ole siihen huomauttamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 34 Lausunto Isovuoren osayleiskaavaluonnoksesta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Isovuoren osayleiskaavaluonnoksesta, ettei sillä ole asiaan huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 35 Kuortaneen kunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta (Kiinteistökauppa kunnan ja JSS-Service Oy:n välillä) / Kuortaneen kunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle koskien JSS-Service Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Kuortaneen kunnan lausunnoksi Vaasan hallinto-oikeudelle edellä mainitun oikeudenkäyntikuluvaatimuksen johdosta (asian diaarinumero 879/2023) seuraavaa:

JSS-Service Oy on kunnan etuostoa koskeneesta päätöksestä tekemässään valituksessa todennut seuraavaa: ” Mikäli etuosto-oikeus toteutuu, on JSS-Service Oy:llä vaatimuksena Kuortaneen kunnalle, että aiheutuneet kustannukset korvataan JSS-Service Oy:lle korkoineen”. Kunta on kunnanhallituksen 21.8.2023 hyväksymässä lausunnossaan todennut kustannukset korvattavan etuostolain mukaisesti.

JSS-Service Oy:n oikeudenkäyntikuluja ei voida pitää sellaisina etuostolain 15 §:n mukaisina kustannuksina, jotka kunta olisi kyseisen lain mukaan velvoitettu korvaamaan. Näin ollen Kuortaneen kunta katsoo ja edellyttää, että JSS-Service Oy:n tulee maksaa oikeudenkäyntikulunsa mahdollisine viivästyskorkoineen itse.

Kunnan näkemyksen ja edellyttämän mukaan JSS-Service Oy:n tulee maksaa oikeudenkäyntikulunsa mahdollisine viivästyskorkoineen itse myös riippumatta hallinto-oikeuden ratkaisusta tehdyn valituksen johdosta.

Näin ollen Kuortaneen kunta vaatii, että hallinto-oikeus hylkää myös JSS-Service Oy:n oikeudenkäyntikulujensa laillisine viivästyskorkoineen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Eeli Mäki-Mustapää, asiaa koskevaan alueeseen rajoittuneen maan myyjänä ilmoitti esteellisyytensä, ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 36 TE2024 muutoskustannusten korvaamiseen tarkoitetun määrärahan osoittaminen Kuntayhtymä Kympille

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy Kuntayhtymä Kympin yhtymähallituksen esityksen koskien TE2024 muutoskustannusten korvaamiseen tarkoitettua 55.000 euron määrärahaa ja sen osoittamista Kuntayhtymä Kympille
2) edellyttää, että myös muut jäsenkunnat tekevät asiasta yhtäpitävän päätöksen siten, että TE 2024 muutoskustannuksiin jäsenkunnille tuleva yhteensä 662.000 euron rahoitus kohdennetaan täysimääräisesti Kuntayhtymä Kympille rahoitukseksi valmistelukustannuksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 37 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenten nimeämispyyntö toimikaudelle 2024-2025

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) nimeää edellä esille tuodun esityksen mukaisesti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajaksi Sandra Fielin ja varaedustajaksi Vili Niemelän Kuortaneen kunnasta (Kuortaneen kunnan nuorisovaltuustosta) toimikaudelle 2024-202
2) ilmoittaa nimeämiset Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 38 Kuortaneen kunnan edustaja Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n kokouksiin

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus valitsee yhden edustajan ja hänelle varaedustajan Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n kokouksiin kuluvan valtuustokauden ajaksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita Anne Haapa-ahon varsinaiseksi edustajaksi ja hänelle Tauno Lampisen varaedustajaksi Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n kokouksiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

§ 39 Työpaikka-aterian hinta 1.3.2024 lukien

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää työntekijöiden ateriahinnat 1.3.2024 lukien edellä esitetyn mukaisesti kunnan toimintayksiköihin 4,50 € /ateria ja keskuskeittiölle 6,80 € / ateria.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 40 Kunnanhallituksen määrärahamuutokset vuodelta 2023

Päätösehdotus: Kunnanhalitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää edellä esille tuodut määrärahamuutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 41 Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää edellä esille tuodut määrärahamuutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 42 Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää teknisen lautakunnan anomat määrärahamuutokset mainittuihin tulosalueisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 43 Ympäristölautakunnan määrärahamuutokset 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää edellä esille tuodun ympäristöpalvelujen tulosalueen toimintakulujen määrärahamuutoksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 44 Europarlamenttivaalit 2024 / ennakkoäänestyksen järjestäminen ja vaalipäivän äänestyspaikka

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää vuoden 2024 europarlamenttivaaleihin liittyen:
1) yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kuortaneen kunnantalo (Keskustie 52), ja että kunnantalon ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
29.5. – 31.5. klo 10.00 – 16.00
1.6. – 2.6. klo 10.00 – 14.00
3.6. – 4.6. klo 10.00 – 17.00

2) varsinaisen vaalipäivän, 9.6.2024 äänestyspaikkana toimii kunnantalon valtuustosali (Keskustie 52).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024170