Kunnanhallituksen 25.10.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kunnanhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 212 VALTUUSTON KOKOUKSESSA 11.10.2021 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 11.10.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä olemuuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 213 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖIDEN YHDISTYMISEN SELVITTÄMINEN / OMISTAJAOHJAUS /JATKOTOIMENPITEET / SULAUTUMISEN KÄYNNISTÄMINEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille ja KiinteistöOy Kuortaneen Koulumajalle seuraavan omistajaohjauksen:
1) Yhtiöt käynnistävät esittelytekstissä kuvatun sulautumisen laadittavan sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
2) sulautumisen jälkeen Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen tulee päivittää yhtiöjärjestyksensä uutta tilannetta vastaavaksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa: Osakkeenomistajalla (Kuortaneen kunta) ei ole vaatimuksia koskien Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan osakkeidensa lunastamista eikä Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen osakepääoman korottamista. Sulautumissuunnitelmasta annettava tilintarkastajan lausunto riittää antaa ainoastaan koskien sitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavanyhtiön velkojen maksun.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 214 KAAVOITUS ALOITE, ENINTÄÄN 8 TUULIVOIMALAA JA ENINTÄÄN 45 MW, SARVINEVAN ALUE
Kunnanjohtajan ehdotus:
Ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
1) hyväksytään JL Wind Oy:n liitteenä oleva, 13.9.2021 päivätty kaavoitusaloite,
2) käynnistetään oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen esitetylletuulivoima-alueelle,
3) suunnittelualueen tarkka raja määräytyy osayleiskaavan laadinnan yhteydessäja
4) JL Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnastaaiheutuvista kustannuksista.

Mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Kuortaneenkunta ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistäaiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja hanketoimijalle.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 215 LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta lausunnon Etelä-Pohjanmaan liiton kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 216 LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN – HUOMISEN LAKEUS – LUONNOKSESTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta Etelä-Pohjanmaanmaakuntastrategian luonnoksesta lausunnon.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 217 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA /KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN VAALI
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle toimitetun kunnallisvalituksen (diaarinumero 21097/2021) johdosta seuraavan lausunnon:
Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksensä kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenistä kokouksessaan 9.8.2021 § 43 tehtyjen esitysten mukaisesti. Kunnanvaltuuston tehtävänä ei ole selvittää esitysten taustalla olevien neuvottelujen taustoja tai taustalla olevien kokousten järjestäytymiseen liittyviä tekijöitä. Kuortaneen kunta katsoo, ettei kunnanvaltuuston päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutenkaan lainvastainen. Valitus on perusteettomana hylättävä.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 218 UUDEN PALVELIMEN, KÄYTTÖJÄRJESTELMAN (WINDOWS-SERVER) JA SQL-TIETOKANNAN HANKINTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) että kunta hankkii uuden palvelimen ja kyseisen ”raudan” päälle toteutetaan VMWaren ohjelmistolla virtuaalitietokoneina kunnan verkon Domain Controller Server (KUDC) ja tietokantaserver (KUAP). Kummankin käyttöjärjestelmät päivitetään uusimpiin Windows Server versioihin. Samalla tietokantaserverin MSSQL Server ohjelmisto päivitetään uusimpaan versioon.
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankintaa varten vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 14.000 euron määrärahan.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 219 RISKIEN HALLINTA JA RAPORTOINTI
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi yleishallintoa ja elinkeinotoimea koskevanriskien arvioinnin.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 220 KUNNAN EDUSTAJA KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN3.11.2021 JA ESITYS HALLITUKSEEN JA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN VALITTAVISTA JÄSENISTÄ
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa, ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän 3.11.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen. Kunnanhallitus tekee esityksensä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymänhallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnanhallitus tekee esityksensä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valittavasta jäsenestä.

Päätös:Kunnanhallitus päätti nimetä Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän 3.11.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen edustajansa seuraavasti:
Ulla Siljamäki varalle Eeli Mäki-Mustapää
Merja Liesmäki varalle Marja Vesteri

Kunnanhallitus päätti esittää Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymänhallitukseen valittavat jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Virpi Ruismäki varalle Anne Haapa-aho
Rauno Laitila varalle Heikki Immonen

Kunnanhallitus päätti esittää Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymäntarkastuslautakuntaan valittavaksi Ali Abdallan.

§ 221 TÄYTTÖLUPA SIVISTYSTOIMIALALLE
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 222 TÄYTTÖLUPIA VARHAISKASVATUKSEEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää anotut täyttöluvat.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 223 TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUIHIN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 224 TIEDONANTOJA
Puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja kunnanjohtajan jaelinkeinovastaavan päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitun kirjeen tiedokseen saatetuksi. Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös: Molemmat päätösehdotukset hyväksyttiin

§ 225 TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUUN
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää anotun luvan kokoaikaisen palvelutyöntekijän työsuhteen täyttämiseksi 15.11.2021 lukien.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211793