Koronatiedote kunnan asukkaille (päivitetty 9.2.2021)

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Korona nyrkin suositukset 8.2.2021

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki merkitsi tiedoksi kokouksessaan 8.2. aluehallintoviraston määräyksen, jonka mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Tämän lisäksi Nyrkki linjasi, että myös uskonnollisissa tilaisuuksissa noudatetaan aluehallintoviraston antamaa 20 henkilön kokoontu-misrajoitusta. Sen sijaan yksityistilaisuuksiin alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki suosittelee aluehallintoviraston määräyksestä poiketen enintään 10 henkilön kokoontumisrajoitusta. Linjaus perustuu aikaisempiin kokemuksiin tartunnanlähteistä, mahdolliseen virusmuunnoksen nopeampaan leviämiseen ja ympärillä olevien maakuntien pahentuneeseen virustilanteeseen, joka heijastunee myös Etelä-Pohjanmaalle. Harrastustoimintaa koskeviin ohjeisiin tehtiin täsmennys. OKM:n linjauksen mukaisesti mahdollistetaan jääkiekon Suomi-sarjan harjoittelu- ja ottelutoiminta.

 • Nyrkin suosituksia jatketaan 1.3.2021 saakka
 • Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi
 • Vierailurajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin
 • Lisäksi alueellinen työryhmä Nyrkki esittää aluehallintovirastolle tapahtumien rajaamista 10 henkilöön

https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/alueellisen_yhteistyoryhma_nyrkin_suositukset

Yleisötilaisuudet ja julkinen kokoontuminen

 • Aluehallintoviraston määräykset ajalle 9.2.–1.3.2021 (Linkki tiedotteeseen)
  Kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Päätös on voimassa 9.2.–1.3.2021 välisen ajan.Tapahtumia voi edelleen järjestää sallitulla osallistujamäärällä, mutta tällöinkin tapahtumassa on noudatettava kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. OKM:n ja THL:n ohjeet.
 • Nyrkin suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin 8.2.-1.3.2021
  Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.
 • Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 8.2.-1.3.2021
  Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.
 • Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 8.2.-1.3.2021
  Yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilai-suuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huo-miota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan muutettavan seuraavasti:

Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 1.3.2021 asti.

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta. Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimin-taa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mu-kaan harrastukset kannattaa siirtää ulos. Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoi-mintaa, SM-tason ja 1-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele har-rastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoi-minnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille. Tämä mahdollistaa jääkiekon Suomi-sarjan harjoittelu- ja ottelutoiminnan.

Uimahalleissa voidaan järjestää rajoitetusti seuraavaa toimintaa: koulujen uimaopetus (oman luokan kes-ken), uinti osana lääkinnällistä kuntoutusta. Muuten uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi 1.3.2021 saakka.

Joukkue- ja kontaktilajien lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa.

Muut suositukset 1.3.2021 saakka

 • Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta lasten harrastustoimintaa.
 • Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.
 • Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.
 • Huvi- ja sisäleikkipuistot suositellaan suljettaviksi.
 • Oleskelua kauppakeskuksissa suositellaan välttämään
 • Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etä-opetukseksi. Lasten harrastustoiminta voi jatkua turvavälejä noudattaen.
 • Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etätoi-minnaksi.
 • Matkustelua suositellaan vältettäväksi.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

 • Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja vakavasti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.
 • Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdol-lisuus turvallisille vierailuille. Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoille suositellaan vahvasti suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.

Etätyö
Suosittelemme, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi.

Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä mikäli turvavälejä ei kyetä säilyttämään. Tämä auttaa vähentämään mahdollisissa altistumistapauksissa altistuneiden määrää ja karanteeneja.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosi-tuksen mukaisesti):

 • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantu-lopisteeltä omaehtoiseen karan-teeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karan-teenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

Lisäksi EPSHP:n sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraa-vissa tilanteissa:

 • Toisen asteen oppilaitoksissa syyslukukauden loppuun asti
 • Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikal-la liikuttaessa
 • Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut mu-siikkitilaisuudet, teatteriesi-tykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
 • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilu-tapahtumat
 • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
 • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
 • Museot, kirjastot, galleriat
 • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat
 • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
 • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat ti-laisuudet
 • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
 • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ih-misiä, kuten suuret ulkoilma-konsertit ja festarit
 • Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä ti-lanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa

Matkustussuositus
Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti leviämisvaiheen maakuntiin (tällä hetkellä esim. Uusimaa)

KUNNANTALON TOIMINTA

Kunnantalon ovet pidetään suljettuna toistaiseksi lähikontaktien rajoittamiseksi. Kuntalaisia kehotetaan kontaktoimaan asuntotoimistoa, teknistä toimistoa ja muita palveluja puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilla. Välttämättömät tapaamiset tulee sopia ennalta. Tapaamisissa suositellaan käytettävän maskia. 
Muistattehan myös, että tapaamisiin ei voi osallistua flunssaoireisena.

Kunnan infossa asiointi kasvokkain ainoastaan sopimuksen mukaan numerosta (06) 2525 2000

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja lautakunnat kokoustavat normaalisti suositukset huomioiden.