fbpx

Koronatiedote kunnan asukkaille (päivitetty 18.1.2021)

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Korona nyrkin kokous 15.1.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turval-lisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hy-vinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa 18.1.-8.2.2021.

Alueellinen työryhmä Nyrkki päätti kokouksessaan 15.1. jatkaa suosituksia 8.2.2021 asti. Nyrkki tarkensi lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja uimahallien käyttöön liittyvää suosi-tusta, sekä lisäsi THL suosituksen mukaisesti maskisuosituksen myös peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat).

EPSHP:n alueella on 457 todettua koronavirus tartuntaa, joista tähän mennessä tammikuussa on todettu 34 tartuntaa. Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuus 17,6/100 000 (34 tapausta), seitsemän vuorokauden ilmaantuvuus 11,9/100 000 (23 tapausta). Positiivisten koronanäyttei-den osuus EPSHP alueella on viimeisen viikon sisällä ollut 1,4%, joka johtuu osin matalasta ko-ronatestien määrästä. Viime viikolla karanteeniin asetettuja 65.

Sairaanhoitopiirin alueella on tällä hetkellä monenlaisia tartuntaketjuja. Menneellä viikolla tar-tuntoja tuli sekä ulkomailta, että muualta Suomesta ja esiintyi myös epäselviä tartuntalähteitä. Viime viikolla karanteenissa olevien sairastuneiden osuus oli 60 %, ulkomailta 20 %, perhe/ sama talous 27 %, työpaikoilta 27 %, kaverilta 7 % ja tartuntalähde epäselvä 13 %. Muutamia joukkoaltistumisia ollut.

EPSHP on ollut kiihtymisvaiheessa 27.11.2020 alkaen. Viikosta 1 eteenpäin on tullut taas nou-sua tartuntoihin. Tavoitteena on toimia ennakoivasti ottaen huomioon koko Suomen tilanne, maakunnallinen tilanne ja virusmuunnos.

 • Nyrkin suosituksia jatketaan 8.2.2021 saakka
 • Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi
 • Joulua on turvallisinta viettää omassa perhepiirissä samassa taloudessa asuvien kesken
 • Vierailurajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin
 • Lisäksi alueellinen työryhmä Nyrkki esittää aluehallintovirastolle tapahtumien rajaamista 10 henkilöön

https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/alueellisen_yhteistyoryhma_nyrkin_suositukset

Yleisötilaisuudet ja julkinen kokoontuminen

 • Aluehallintoviraston määräykset ajalle 8.1.–8.2.2021 (Linkki päätökseen)
  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. OKM:n ja THL:n ohjeet.
 • Nyrkin suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin 18.1.-8.2.2021
  Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.
 • Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 18.1.-8.2.2021
  Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.
 • Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 18.1.-8.2.2021
  Yli 10 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.Maskin käyttö ja turvaväleistä huolehtiminen on tärkeää.

Liikuntaharrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita ajalla 18.1.-8.2.2021

Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 8.2.2021 asti. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että ajalla 21.12.2020 – 8.2.2021 keskeytetään sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta. Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos. Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Uimahalleissa voidaan järjestää rajoitetusti seuraavaa toimintaa: koulujen uimaopetus (oman luokan kesken), uinti osana lääkinnällistä kuntoutusta. Muuten uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi 8.2.2021 saakka.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.

Muut suositukset 8.2.2021 saakka

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi.

 • Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin
 • Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.
 • Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi
 • Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etätoiminnaksi
 • Matkustelua suositellaan vältettäväksi

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

 • Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuor-ten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja vakavasti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.
 • Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdol-lisuus turvallisille vierailuille. Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituk-sia, ja vierailijoille suositellaan vahvasti suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.

Etätyö
Suosittelemme, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi.

Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä mikäli turvavälejä ei kyetä säilyttämään. Tämä auttaa vähentämään mahdollisissa altistumistapauksissa altistuneiden määrää ja karanteeneja.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosi-tuksen mukaisesti):

 • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantu-lopisteeltä omaehtoiseen karan-teeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karan-teenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

Lisäksi EPSHP:n sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraa-vissa tilanteissa:

 • Toisen asteen oppilaitoksissa syyslukukauden loppuun asti
 • Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikal-la liikuttaessa
 • Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut mu-siikkitilaisuudet, teatteriesi-tykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
 • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilu-tapahtumat
 • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
 • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
 • Museot, kirjastot, galleriat
 • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat
 • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
 • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat ti-laisuudet
 • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
 • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ih-misiä, kuten suuret ulkoilma-konsertit ja festarit
 • Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä ti-lanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa

Matkustussuositus
Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti leviämisvaiheen maakuntiin (tällä hetkellä esim. Uusimaa)

KUNNANTALON TOIMINTA

Kunnantalon ovet pidetään suljettuna toistaiseksi lähikontaktien rajoittamiseksi. Kuntalaisia kehotetaan kontaktoimaan asuntotoimistoa, teknistä toimistoa ja muita palveluja puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilla. Välttämättömät tapaamiset tulee sopia ennalta. Tapaamisissa suositellaan käytettävän maskia. 
Muistattehan myös, että tapaamisiin ei voi osallistua flunssaoireisena.

Kunnan infossa asiointi kasvokkain ainoastaan sopimuksen mukaan numerosta (06) 2525 2000

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja lautakunnat kokoustavat normaalisti suositukset huomioiden.