Palloiluhallin PJP-kilpailutus

Kuortaneen kunnan tarjouspyyntö palloiluhallin rakennuttamisesta ja valvonnasta, tarjouspyynnön mukaisesti esitetyt lisäkysymykset 6.3.2018 klo 14:00 mennessä ja niihin annetut vastaukset

1. Kysymys: Tarjousta halutaan Projektinjohtopalvelusta. PJP:ssa palvelun tuottaja vastaa työmaan työnjohdosta ja toimii päätoteuttaja, onko tämä ollut tarkoitus?
Vastaus:Ei ole tarkoitus, että tässä hankkeessa PJP olisi päätoteuttaja eikä vastaavana mestarina. Nämä työt sisällytetään myöhemmin valittavalle KVR urakoitsijalle.
Työn laajuus on otsikon mukainen kohteen rakennuttaminen ja työnaikainen valvonta sisältäen tarjouspyynnössä kuvatut tehtävät työohjelman mukaisesti.

2. Kysymys:Erillinen maanrakennustyö koskien Sysilammentien ja muun Infran siirtoa alkaa huhtikuussa 2018. Tämän työn valvonta tulee sisältyä tarjoukseen, onko pohjatutkimus teetetty, työ suunniteltu ja kilpailutettu tilaajan toimesta?
Vastaus:Pohjatutkimukset on jo tehty ja suunnittelu sekä kilpailutus näiden töiden osalta tehdään tilaajan toimesta, nämä työt eivät ole vielä valmiit.

3. Kysymys:Tuleeko tarjoukseen nimetä GEO-tekninen asiantuntija, ko. töiden rakennuttamiseen ja valvontaan?
Vastaus:Kyllä

4. Kysymys:Mitä sisältyy tarjouspyynnön kohtiin 5. Tehtävän sisältö / Hankkeen valmistelu, ja Rakentamisen valmistelu ja ohjaus?
Vastaus:KVR urakkatarjouksen saamiseksi ja mahdollistamiseksi vaadittavat asiakirjat; Hankesuunnitelma, hankintaohjelma, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjouspyyntöön liitettävät luonnospiirustukset (tilaohjelma).

5. Kysymys:Tuleeko tarjoukseen sisältyä LVISA-töiden rakennuttaminen ja valvonta? Vaatimukset henkilöille?
Vastaus:Kyllä. Vähintään RI, katso tarjouspyynnön kohta 6, Tarjoajien ja projektihenkilöstön kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset

6. Kysymys:Tarjouspyynnön kohta 6, kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset: Tulee olla RAP pätevyys tai talonrakennusinsinöörin tutkinto, tulisiko tai-sanan tilalla olla ja sana?
Vastaus:Ei.

Kelpoisuusvaatimuksena noudatetaan tarjouspyynnön kohtaa 6.
6. Tarjoajien ja projektihenkilöstön kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset
1. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (Kelpoisuusvakuutus liite 4)
2. Projektihenkilöstöllä tulee olla vähintään Rakennuttaja (RAP) pätevyys tai
talonrakennusinsinöörin tutkinto
3. Projektihenkilöstöllä tulee olla rakennuttamiskokemusta suuruusluokaltaan vastaavan teräshalllikohteen valvonnasta (Referenssit tulee liittää tarjoukseen).

7. Kysymys:Onko sopimusehto KSE 2013
Vastaus:Kyllä, muilta osin kuin maksatus, matkakustannusten ja matka-ajan korvaus.Niiltä osin osalta noudatetaan seuraavia ehtoja:
Tarjoushinta sisältää kaikki palkat sosiaali- ja yleiskuluineen, päivärahat, matkakorvaukset ja mahdolliset majoituskustannukset. Projektin valmistelussa ja toteutuksessa tarvittavat työhuonekulut, toimistotarvikkeet, kopiot yms.
Tarjoushinta jakaantuu työn etenemisen mukaan seuraavasti:
1. KVR-urakkalaskenta-asiakirjojen valmistelu Hilma-tarjouskilpailutukseen saakka, osuus kokonaishinnasta enintään 20 %
2. KVR-urakkatarjousten käsittely ja urakkasopimusasiakirjojen tekeminen, osuus kokonaishinnasta enintään 20 %
3. Rakennusaikainen valvonta, työmaakokoukset ym. tasaerin €/kk koko rakennustyön ajalle.
4. Rakennushankkeen loppuasiakirjojen tarkastaminen ja dokumentointi, katselmukset ja käyttöönottotarkastukset, osuus kokonaishinnasta 10 %
Urakoitsija ilmoittaa kokonaishinnan lisäksi kohtien 1-4 mukaiset osuudet kokonaishinnasta.

8. Kysymys: Toimeksiannon kesto?
Vastaus: Toimiksiantoväli on 1.4.2018 – 31.3.2019
Mahdolliset takuuaikaiset tehtävät sovitaan erikseen, näitä töitä varten tulee jättää tuntihinta (ALV0%).

9. Kysymys:Kuinka määritellään tarjoajan kelpoisuusvaatimuksissa mainittu ”suuruusluokaltaan vastaavan teräshalllikohteen valvonta”? Riittääkö esim. 6000m2 hallikohde suuruusluokaltaan?
Vastaus:Rakennettavat ja valvottavat neliöt ovat yhtenä määreenä, mutta vielä tärkeämpänä määreenä on rakennettavan hallin vaatima erikoisosaaminen sen vapaan leveyden (75m) ja vapaan korkeuden (12m) suhteen sekä teräsrakenteiden omat vaatimukset jaominaisuudet niiden kiinnittämiseksi alustaansa ja toisiinsa.
6000m2 hallikohde riittää, mikäli se muuten on rakentellisesti vaativa kohde.
Referenssiluettelo on liitettävä tarjouksen liitteeksi.