fbpx

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 27.4.2022 (päätösnro 448/2022)

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 27.4.2022 (päätösnro 448/2022)

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen kunnallisvalitukseen, jossa vaadittiin kunnanvaltuuston 11.10.2021 § 58 päätöksen (2 x tuulivoima kaavoitusaloite: Möhrönmäki ja Napalankallio/Hietaharjunkangas) kumoamista. Kunnanvaltuusto on 11.10.2021 § 58 päättänyt seuraavaa:

1) valitaan Ilmatar Oy:n hanke, perusteena että hanke on kokoluokaltaan suurempi ja tuo näin mahdollisesti useammalle maanomistajalle mahdollisuuden vuokratuloihin ja kunnalle toteutuessaan suuremmat tulot,

2) käynnistetään oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen esitetylle tuulivoima-alueelle,

3) suunnittelualueen tarkka raja määräytyy osayleiskaavan laadinnan yhteydessä,

4) Ilmatar Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Kuortaneen kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja Ilmatar Oy:lle,

5) Myrsky Oy:n kanssa sopimuksen tehneillä tulee olla mahdollisuus tehdä sopimus Ilmatar Oy:n kanssa niin halutessaan.

Hallinto-oikeus on poistanut kunnanvaltuuston päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättänyt valituksen tutkimatta.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen on nähtävissä kunnan kirjaamossa 29.4.2022 – 3.6.2022 osoitteessa Keskustie 52, Kuortane arkisin klo 9:00-15:00.

Kuortaneella 29.4.2022

Kunnanhallitus