fbpx

Kuulutus; Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavan ehdotuksen nähtäville laittaminen

KUULUTUS

 Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava ehdotuksen nähtävillä olosta

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.6.2022 41§ päättänyt asettaa Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava 2. ehdotuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 65§:n ja MRA 19§:n ja 32§a:n mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma (OAS) sekä kaavaehdotus ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan internetsivulla www.kuortane.fi > Rakentaminen ja ympäristö > Rakennusvalvonta > Vireillä olevat kaavat, 23.6.2022-21.8.2022. Kaava-asiakirjat ovat myös nähtävillä Kuortaneen kirjastossa, os. Kirjastokuja 4, 63100 Kuortane.

Tiedotustilaisuus teamsin kautta, linkki tilaisuuteen Kuortaneen kunnan sähköiseltä ilmoitustaululta lähempänä tilaisuutta. Muutoin lisätietoja kaavoitushankkeesta antaa rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400-179467, katja.karonen@kuortane.fi

Mahdolliset muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläolo-ajan päättymistä osoitteella:

Kuortaneen kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai sähköposti osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Kuortane 23.6.2022

Ympäristölautakunta

Osayleiskaava_08_06_2022

2022_06_09_Sarvineva_tuulivoimaOYK_selostus

Liite_1_Sarvineva_OAS_2022_02_10