Nähtävilläoloaika: 20.6.2024 – 2.8.2024

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta, koskien maa-ainesten ottamista

ASIA
Maa-aineslain mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista (kallioaines) tilan Tervahauta RN:o 300–401–14–149 alueelta Kuortaneen kylästä.
HAKIJA
Suomenselän bioenergia Oy, y-tunnus 1876420–1
TOIMINTA
Hakemuksen mukaan kiinteistön pinta-ala on 107,449 ha, josta ottamisalue 4,03 ha ja alueelta on suunniteltu otettavan maa-ainesta yhteensä noin 140 000 m3ktd 10 vuoden aikana.
Varastoalueena toimii ottoalueen osa kooltaan 0,8 ha
SIJAINTI
Toiminta sijoittuu Möykkymäen varteen suunnitellun aurinkoenergiapuiston yhteyteen, jonka tiestöä voidaan hyödyntää myös ottoalueella.
KUULUTUKSEN JULKAISUPÄIVÄ
Kuulutus on julkaistu 20.6.2027. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 27.6.2024.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Maa-aineslupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 20.6.2024 – 2.8.2024 Kuortaneen kunnan ilmoitustaululla https://kuortane.fi/ajankohtaista ja kunnantalolla sovittaessa kunnanrakennusmestarin Juuso Ojalan kanssa 044–5502545.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksista on oikeus muistutusten tekemiseen niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 2.8.2024 mennessä ja osoittaa Kuortaneen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai sähköpostilla osoitteeseen katja.karonen@kuortane.fi .
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.6.2024 – 2.8.2024 Kuortaneen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 52, 63100 Kuortane ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla https://kuortane.fi/ajankohtaista
LISÄTIETOJA
Maa-aineslupahakemuksen osalta antaa tarvittaessa rakennustarkastaja Katja Karonen 0400-179467 katja.karonen@kuortane.fi .

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ottolupahakemus Suomenselan Bioenergia Oy Ypyri Kuortane 2024

Suomenselan Bioenergia Oy kallioaineksen ottosuunnitelma Ypyri Kuortane 2024