fbpx
Nähtävilläoloaika: 12.3.2020 – 10.4.2020

Kuulutus: ELÄINSUOJAN ILMOITUS, YSL 115 a § / LAPUANTIE 333, KUORTANE

Halmelan Tila Oy on tehnyt Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen olemassa olevan eläinsuojien toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Eläinsuojat sijaitsevat Kuortaneen kunnan Kuortaneenkylässä kiinteistöllä Halmela 300-401-31-216.

Toiminnan olennainen muuttaminen koskee olemassa olevan tuotantorakennuksen jatkamista sekä uuden eläinsuojan (lypysyosasto) rakentamista. Tällä hetkellä tilalla on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan paikat 114 lypsylehmälle, 70 hieholle ja 49 <8kk ikäiselle nuorelle naudalle. Eläinmäärän lisäämisen jälkeen eläinsuojissa tulee olemaan 260 lypsylehmää, 20 yli 12 kk hiehoa, 20 hiehoa (6-12 kk) ja 20 <6kk lehmävasikkaa. Ilmoituksessa on esitetty myös VNa 138/2018 3 §:n mukaista poikkeamista asetuksen 2 §:n mukaisista vähimmäisetäisyysvaatimuksista lähimpään naapurikiinteistöllä sijaitsevaan vapaa-ajanasuinrakennukseen. Eläinsuojan osalta on tarve poiketa asetuksen edellyttämästä 250 metristä alimmillaan noin 132 metriin.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 12.3. -10.4.2020 välisen ajan Kuortaneen kunnantalon puhelinvaihteessa osoitteessa: Keskustie 52, 63100 Kuortane. Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ilmoituksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kuortaneen kunnan ympäristölautakunnalle (Keskustie 52, 63100 Kuortane) osoitettuna 10.4.2020 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.3. -10.4.2020 välisen ajan Kuortaneen kunnan internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129.

Kuortaneella 12.3.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1_Hakola_as

2_Hakola_po

3_Hakola_js

4_Hakola_laaj_po

5_Hakola_laaj_js

6_Hakola_nuorikarja

7_Hakola_lantala

8_Hakola_siilot

Liite