fbpx
Nähtävilläoloaika: 4.6.2020 – 10.7.2020

ELÄINSUOJAN ILMOITUS, YSL 115 a § / Hautamäentie 141 ja 158, KUORTANE

Janne Laitila on tehnyt Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen olemassa olevan eläinsuojien toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Eläinsuojat sijaitsevat Kuortaneen kunnan Kuortaneenkylässä kiinteistöillä Laitila 300-401-4-88 ja Rintala 300-401-3-43.

Toiminnan olennainen muuttaminen koskee lypsykapasiteetin lisäämistä kolmannella lypsyrobotilla olemassa olevaan lypsypihattoon, jonka nuorkarjatilaan lisätään lypsylehmiä. Uudistukseen tarvittava hiehonuorkarja ja suurin osa vasikoista siirtyy vanhaan navettaan ja tätäkin eläintilaa laajennetaan sisäisesti kylmäpihatto-osastolla vanhaan laakasiilo/rehulato-osaan. Tällä hetkellä tilalla on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan paikat 142 lypsylehmälle, 90 hieholle sekä 40 vasikalle. Eläinmäärän lisäämisen jälkeen lypsylehmäpihatossa on 243 lypsylehmää ja vasikoita (0-6 kk) 13 sekä yksi siitossonni. Vanhassa eläinsuojassa on eläinmäärän lisäämisen jälkeen vasikoita (0-6 kk) 28, hiehoja 6-12 kk 22, hiehoja 12-18 kk 22 ja hiehoja 18-24 kk 22. Ilmoituksessa on esitetty myös VNa 138/2018 3 §:n mukaista poikkeamista asetuksen 2 §:n mukaisista vähimmäisetäisyysvaatimuksista lähimpään naapurikiinteistöllä sijaitsevaan rakennukseen. Lypsypihaton osalta on tarve poiketa asetuksen edellyttämästä 250 metristä alimmillaan noin 244 metriin.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 4.6. -10.7.2020 välisen ajan Kuortaneen kirjastossa osoitteessa Koulutie 4, 63100 Kuortane. Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ilmoituksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kuortaneen kunnan ympäristölautakunnalle (Keskustie 52, 63100 Kuortane) osoitettuna 10.7.2020 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus sekä ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 4.6.-10.7.2020 välisen ajan Kuortaneen kunnan internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129.

Kuortaneella 4.6.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Laitilaeläinsuoja_yleisoversio

17 04 2020 Laitila asemapiirustus rev3

17 04 2020 Laitila laakasiilopiirustukset rev3

17 04 2020 Laitila uusi pihatto rev3

17 04 2020 Laitila vanha navetta rev3