Nähtävilläoloaika: 23.2.2021 – 19.3.2021

Alakoulujen kiertävä kielten lehtorin virka (englanti) 1.8.2021 alkaen

Viranhaltija opettaa englantia alakoulujen vuosiluokilla 3–6. Opettaja jakaa työaikansa 2-3 alakoulun kesken (Alvari, Ruona ja Ylijoki). Esimiehenä toimii Ylijoen koulunjohtaja Marko Haapamäki 040-1389 244.

Hakijoilta toivotaan uuden opetussuunnitelman hyvää tuntemusta, halukkuutta ja taitoja monipuoliseen yhteistyöhön, oppilaslähtöisen pedagogiikan hallintaa sekä kykyä hyödyntää opetusteknologian mahdollisuuksia.
Hakijoilta edellytetään aineenopettajan kelpoisuutta, joka määräytyy asetuksen 986/1998 mukaan. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Määräaikaisesti tehtävä voidaan täyttää lukuvuodeksi 2021–2022 hakijalla, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja.

Viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Ilman vaadittuja selvityksiä valinta raukeaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 19.3.2021 klo 15.00.